2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 32/IV/2004 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “Budowy chodnika przy ul. Sosnowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka”

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2004r, nr 19, poz.177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Jacek Mularz – Przewodniczący komisji

2. Małgorzata Trawińska – sekretarz komisji

3. Bogdan Bartosiński – członek komisji

4. Janusz Żurawski – członek komisji

5. Marian Pluta – ekspert- członek komisji

    §2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego “Budowy chodnika przy ul. Sosnowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka” w szczególności:

a) - ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) - badanie i ocena ofert,

c) - przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,

d ) - zaproponowanie Wójtowi Gminy najkorzystniejszej oferty

e) - występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności, o których mowa w punktach “a” i “b”.

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 733