2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 34/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 34 /IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 sierpnia 2004r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “Budowa linii kablowej n.n. dla zasilania energią elektryczną oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem przy ul. Zielonej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz.177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Jacek Mularz - przewodniczący komisji

2. Małgorzata Trawińska - sekretarz komisji

3. Janusz Żurawski - członek komisji

4. Bogdan Bartosiński - członek komisji

§2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “Budowa linii kablowej n.n. dla zasilania energią elektryczną oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem przy ul. Zielonej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” w szczególności:

a) - ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu

b) - badania i ocena ofert

c) - przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty

d) - zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty

e) - występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie

czynności, o których mowa w punktach “a” i “b”.

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

                                                                                                   Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656