2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenienie Nr 40/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 września 2004 r.

 

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005.

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 4 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 9 A/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5.04.2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję zespół do spraw opracowania projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005 w składzie:

1. przewodniczący – Jacek Mularz – Zastępca Wójta

2. członkowie:

- Beata Romanowska – Radca Prawny

- Mirosława Mierzwińska – Skarbnik Gminy

- Barbara Michalska – Glich- Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach

- Bronisława Masłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

- Bogdana Drychta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach

- Stefan Opyrchał - podinspektor

§2.

1. Zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005.

2. Zespół przedstawi Wójtowi projekt Regulaminu do dnia 11.10.2004r.

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

` Wójt Gminy

(-)mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 688