2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 41/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Niesawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie: opracowania materiałów informacyjnych i planów finansowych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23,, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 156, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 i 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz § uchwały Nr XIII/17/95 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 02.06.1995r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Wielka Nieszawka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

zarządzam, co następuje:

§1.

Stwierdza się, że na terenie gminy działają następujące jednostki organizacyjne:

  1. Szkoły Podstawowe

    - Cierpice

    - Mała Nieszawka

  2. Gimnazjum w Cierpicach

§2.

Zobowiązuje kierowników jednostek do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2005 w terminie do 30 września 2004r.

Do planu finansowego należy dołączyć zwięzłe uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów oraz kierunków i wysokości wydatków.

Dochody budżetu należy planować co najmniej w podziale według ważniejszych źródeł.

Wydatki budżetu planuje się co najmniej w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

§3.

Wnioski budżetowe składają sołtysi określając rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów oraz źródła finansowania, w tym udział środków własnych wnioskodawcy.

§4.

Zastępca Wójta Gminy z pracownikami opracowuje plan finansowy dla Urzędu Gminy określający kierunki dochodów, wydatków oraz uzasadnienie przyjętych wielkości.

§5.

Zobowiązuję Kierownika Referatu Technicznego oraz Kierownika GOPS do opracowania planu finansowego określającego kierunki dochodów, wydatków oraz uzasadnienie przyjętych wielkości.

§6.

Termin składania wniosków określonych w § 3-5 upływa z dniem 30 września 2004r., a złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Zastępcy Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 08:56:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696