2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 60/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art..52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 i 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz.1264 ).

zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2005 r. wraz z objaśnieniami oraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2.

Przyjęty projekt przekazać Radzie Gminy Wielka Nieszawka ( Biuro Rady Gminy ) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 listopada 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732