2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 67/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) w związku z § 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28 / IV /03 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w jednostce.

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych w używaniu Podlegające ewidencji ilościowo – wartościowej, których wartość nabycia przekracza 500,00 zł a okres używalności jest nie krótszy niż jeden rok.

§2.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie :

1. Przewodniczący Jacek Mularz

2. Członek Małgorzata Trawińska

3. Członek Anna Kujawa

§3.

Inwentaryzację o której mowa wyżej należy przeprowadzić w terminie od dnia 22.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. według stanu faktycznego na dzień 31.12.2004 rok.

§4.

Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do :

a) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych w sposób rzetelny, zgodnie ze stanem faktycznym,

b) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w Regulaminie Inwentaryzacyjnym,

c) dokonania wstępnego rozliczenia inwentaryzowanych przedmiotów,

d) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. po zakończeniu spisu.

                                                                §5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 10:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732