2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 69/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami/ i § 5 Uchwały Nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia Nauczycieli.

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli:

- Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawie

- Szkoły Podstawowej w Cierpicach

- Gimnazjum w Cierpicach

w wysokości średnio 5% wynagrodzenia zasadniczego na jeden etat przeliczeniowy wynikający z arkusza organizacyjnego.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół o których mowa w §1.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r. do 31 marca 2005 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (22 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 10:07:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718