2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

uchwała Nr XXXIV/155/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie budowy gazociagu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

 

Uchwała nr XXXIV/155/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku

 

w sprawie budowy gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271 z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167         poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Przystąpić do działań wspomagających zamierzoną przez Pomorską Spółkę Gazowniczą  budowę gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

§ 2. Gmina będzie wspomagała inwestycję, o której mowa w §1 stosownie do swoich możliwości finansowych i prawnych.

§ 3. Szczegółowe zadania Pomorskiej Spółki Gazowniczej oraz Gminy związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną ustalone w odrębnym porozumieniu.

§ 4. Środki finansowe na zrealizowanie zadań Gminy wynikających z Porozumienia zostaną zapisane w budżecie Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/155/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia                24 lutego 2006 roku.

Potrzeba podjęcia działań wspomagających zamierzoną przez Pomorską Spółkę Gazowniczą budowę gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka wynika z następujących przesłanek:

1. Pomorska Spółka Gazownicza zainteresowana jest gazyfikacją Gminy Wielka Nieszawka

2. Gmina Wielka Nieszawka podejmuje działania dążące do poprawy stanu środowiska naturalnego, w przypadku gazyfikacji jest to obniżenie emisji zanieczyszczeń wypuszczanych do powietrza

3. zainteresowanie mieszkańców gazyfikacją Gminy wyrażające się w ilości podpisanych ankiet

4. gaz staje się paliwem konkurencyjnym oraz atrakcyjnym cenowo zarówno zastosowanym do celów grzewczych jak również bytowych.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                             /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 09:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741