2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

UCHWAŁA NR XXXIV/156/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441), w związku z art.10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79, poz. 855, Dz.U. z 2003 nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004, nr102, poz. 1055)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Gmina Wielka Nieszawka przystępuje, jako członek wspierający, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z siedzibą w gminie Zławieś Wielka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia             24 lutego 2006 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Podgrodzie Toruńskie”.

Przystąpienie gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie” pozwoli na realizację projektu pod nazwą “Zdrowo żyć – zdrowym być” przez gminy Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w ramach Pilotażowego Programu Leader + schemat I.

Projekt ma za zadanie promowanie obszaru gmin Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w kontekście popularyzacji w całym kraju, a docelowo także za granicą:

  • zdrowej, ekologicznej żywności wytwarzanej w tym rejonie Polski,
  • agroturystyki, rozwijanej dzięki wykorzystaniu walorów krajobrazowych, geograficznych i historycznych regionu,
  • edukacji ekologicznej, związanej z tematyką wsi i pracy w gospodarstwie.

Wypracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienionych trzech gmin.

Planuje się wytyczyć następujące kierunki prac:

  • przekształcanie części istniejących gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne,
  • przekształcanie istniejącej struktury upraw i hodowli zwierząt w uprawy i hodowle ekologiczne oraz dostarczanie wytworzonych płodów rolnych i żywca istniejącym, jak i powstającym
  • zielona szkoła (zajęcia dla dzieci o tematyce ekologicznej, wsi i pracy w gospodarstwie) – idea zielonej szkoły ma przede wszystkim na celu przełamanie tendencji masowego opuszczania wsi przez młodzież z powodu braku możliwości rozwijania się i perspektyw na lepszą przyszłość i znalezienie pracy. Ponadto dzieci z miast uzyskają możliwość poznania przyrody, pracy rolników, zwierząt hodowlanych itp.

Osiągnięciu tego celu ma służyć powołanie Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie”, w którym gmina jako osoba prawna może funkcjonować jak członek wspierający.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 10:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776