2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenir Gminy Wielka Nieszawka.

UCHWAŁA NR XXXIV/157/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje :

§ 1. Przez użyte w niniejszej uchwale wyrażenie: “właściciel nieruchomości” rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następującym zakresie:

a) makulatura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) odpady niebezpieczne,

f) odpady z remontów;

2) usuwania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodniki, bramy, przejścia, itp.);

3) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w następujących miejscach:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości powinno odbywać się tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie zanieczyszcza ono sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać odpady komunalne do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o pojemności dostosowanej do liczby osób oraz ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym bądź w innych źródłach, z zastrzeżeniem, że pojemność takiego pojemnika nie może być mniejsza niż 60 l.

§4. Ustala się następujące rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) gmina i prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę o pojemności od 800 l do 1500 l ,

2) drogi publiczne oraz przystanki komunikacji, powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.

§ 5. Za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

§ 6. 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne i szkło gmina nieodpłatnie udostępnia w poszczególnych miejscowościach w miejscach ogólnie dostępnych.

2. Pojemniki na odpady komunalne stałe winny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotów uprawnionych do wywozu odpadów i nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień lub niedogodnień dla sąsiadów oraz użytkowników dróg lub ulic. .

§7. 1.Odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach zamkniętych , przy tygodniowym cyklu odbioru.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych selektywnie zebranych podmiotom uprawnionym do odbioru i wywozu odpadów, w następujących terminach:

a) makulatura, tworzywo sztuczne i szkło na bieżąco,

b) odpady wielkogabarytowe, budowlane przynajmniej raz w roku,

c) odpady pochodzące z remontów na bieżąco, we własnym zakresie, z wyjątkiem poszyć dachowych z eternitu, który ze względu na zawierający azbest jako odpad niebezpieczny musi być gromadzony i usuwany przez odpowiednie, specjalistyczne firmy- eternit nie może być wykorzystywany w gospodarstwie do innych celów, np. uszczelniania lub utwardzania wewnętrznych dróg posesji,

d) odpady niebezpieczne na bieżąco, we własnym zakresie.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości nie podłączonej do sieci kanalizacyjnej obowiązany jest zlecać wywóz odpadów ciekłych podmiotom uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się bez dopuszczenia do ich przepełnienia nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, natomiast przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych - zgodnie z instrukcją.

§ 9. Odpady powinny być wywożone samochodami zabezpieczonymi przed możliwością wydostania się odpadów na zewnątrz podczas transportu oraz utrzymywanymi w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania nie powinna przekraczać 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tj. 237 Mg.

§ 11. Utrzymujący zwierzęta lub ptactwo domowe obowiązany jest spełniać przy ich hodowli wymogi sanitarne oraz nie dopuszczać do ich swobodnego przemieszczania się poza teren zagrody lub nieruchomości.

§ 12. 1. Zakazuje się wyprowadzania psów na:

1) teren placów zabaw dla dzieci,

2) tereny rekreacyjne,

3) boiska szkolne,

4) inne miejsca oznaczone zakazem.

2. Psy należy trzymać tak, aby nie zagrażały otoczeniu, w szczególności zaś: właściciel psów /psa/ obowiązany jest do ich trzymania na uwięzi chyba, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający przedostanie się psa poza ogrodzenie, w takim przypadku właściciel psa jest obowiązany umieścić na bramie stosowną informację.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe tylko na smyczy, a w przypadku gdy osoba wyprowadzająca psa nie jest w stanie sprawować nad nim pełnej kontroli pies powinien mieć ponadto, założony kaganiec.

4. Właściciel psa jest obowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku – szczególnie w nocy, wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa.

§ 13. 1. Hodowla inwentarza /trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, królików, kur, itp./ na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych oraz uzyskania zgody sąsiadów.

2. Właściciel ma obowiązek usuwania odchodów jego zwierząt znajdujących się w miejscach publicznych.

§ 14. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane na terenie gminy, w szczególności: budynki użyteczności publicznej, szkoły, sklepy, zakłady produkcyjne.

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na kwiecień i październik każdego roku kalendarzowego.

§ 15. Upoważnieni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy kontrolują wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych niniejszą uchwałą .

§ 16. Traci moc Uchwała nr XLI/160/98 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 17. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie uchwały Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 24 lutego 2006 r.

Art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka, rada gminy obowiązana jest uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów wyliczono w oparciu o zapisy z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 10:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1068