2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Uchwała Nr XXXIV/158/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.: z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz.289, z 2006 r. Nr 175, poz. 1462) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Toruniu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Toruniu uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyłapywaniu, na terenie Gminy Wielka Nieszawka, podlegają zwierzęta bezdomne w rozumieniu art.4 pkt.16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności psy stwarzające niebezpieczeństwo dla ludzi.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka ma charakter stały.

§ 2.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez podmiot, z którym Wójt Gminy zawrze umowę na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

§ 3.

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt.

§ 4.

Postępowanie z wyłapanymi zwierzętami następuje zgodnie z regulaminem schroniska.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2005 r.

Art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź.zm.) nałożył na gminy obowiązek zapewnienia opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 10:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 645