2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIV/159/06 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pp. Gołębiewskich.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/159/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych pp. Gołębiewskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej od państwa Wojciecha i Danuty Gołębiewskich, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 376/4 obręb Mała Nieszawka, o powierzchni 0,2859 ha, za cenę 2859,00 zł. (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/159/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.

Państwo Wojciech i Danuta Gołębiewscy wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Małej Nieszawce oznaczonego geodezyjnie numerem działki 376/4 o pow.2859 m². Działka ta ma przeznaczenie w m.p.z.p. “tereny dróg publicznych zbiorczych”. Jednak na obecnym etapie nie ma możliwości określenia kategorii tej drogi publicznej. Jest to możliwe dopiero po wybudowaniu całej drogi. Do tego czasu będzie pełnić rolę drogi gminnej.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 10:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710