2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIV/161/06 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp. I. D. Sochów

 

U C H W A Ł A Nr XXXIV/161/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych od pp. I. D. Sochów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej od państwa Iwony i Dariusza Sochów , oznaczonej geodezyjnie numerem działki 268/18 obręb Mała Nieszawka, o powierzchni 0,0520 ha, za cenę 520,00 zł ( pięćset dwadzieścia złotych). .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/161/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.

 

Państwo Iwona i Dariusz Sochowie wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Małej Nieszawce oznaczonego geodezyjnie numerem działki 268/18 o pow. 520 m². Działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (1 marca 2006, 11:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661