2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVI/164/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II.

Uchwała Nr XXXVI/164/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Nr 145 poz 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173 poz 1808, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400 i Nr 94, poz. 788 i Nr 249 poz. 2104 ) oraz § 1 ust.4 pkt 3 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imię Jana Pawła II z prawem używania od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały pełnej nazwy szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/164/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.

Zgodnie z § 1 ust.4 Ramowego Statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącym zał. Nr 2 do Rozporządzenia MEN z 21.05.01. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zwrócili się z prośbą o nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.

O powyższym wyborze patrona zadecydował sondaż przeprowadzony wśród rodziców, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce. Zbieranie informacji nastąpiło w kwietniu 2005 r. W dniu 20 marca 2006 r. Rada Pedagogiczna po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwałę wnioskującą do Rady Gminy Wielka Nieszawka o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II.

Mając na uwadze powyższe argumenty uznano, że osoba Ojca Świętego Jana Pawła II jest godna tytułu patrona Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (9 maja 2006, 10:49:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 777