2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVI/167/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z. U. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “9.060.000,00” zastępuje się sumą “9.437.386,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “11.129.000,00” zastępuje się sumą “11.387.386,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 1 pkt 3 kwotę deficytu w wysokości “2.069.000,00” zastępuje się kwotą “1.950.000,00”

4) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                             /-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie uchwały Nr XXXVI/167/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia                   27 kwietnia 2006 roku zmieniającej budżet gminy na 2006 rok.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto Minister Finansów pismem z dnia 14-03-2006 r. poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na 2006 r. rocznych kwotach poszczególnych częściach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i na tej podstawie dokonano również zmian budżetu.

Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych oraz dochody z lat ubiegłych tytułem rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków.

Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 377.386,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków zostały skorygowane środki z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad torami kolejowymi proponuje się zabezpieczyć środki na sporządzenie dokumentacji technicznej związanej z remontem.

Po przygotowaniu kosztorysów inwestorskich na wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zmianie lokalizacji niektórych urządzeń (słupów) proponuje się podwyższyć środki na powyższe zadania..

Ponadto proponuje się zwiększyć środki w wysokości 5.300,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W związku z tym, że Gmina nie posiada mieszkań socjalnych istnieje potrzeba zabezpieczenia środków związanych z podnajmem od innych podmiotów.

Zostały również włączone do wydatków środki na wykonanie map zgodnie z porozumieniem na rozpoczęcie gazyfikacji Gminy.

W szkole w Małej Nieszawce jeden nauczyciel przeszedł na urlop zdrowotny, a w to miejsce został zatrudniony inny i stąd proponuje się zwiększyć środki na wydatki z tym związane.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o 258.386,00 zł.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

710

 

71035

 

 

 

2020

Działalność usługowa

Cmentarze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

 

 

-

 

 

 

2.000,00

0,00

0,00

0,00

750

 

75011

 

 

 

2010

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

 

 

700,00

 

 

 

-

42.400,00

42.400,00

42.400,00

751

 

 

751

 

 

 

 

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni twa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

 

 

 

-

 

 

 

 

14,00

609,00

 

609,00

 

609,00

756

 

 

75619

 

75621

 

 

 

0970

 

 

0010

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z różnych rozliczeń

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

 

246.000,00

 

 

14.217,00

 

 

 

-

 

 

-

1.569.594,00

 

246.000,00

246.000,00

1.323.594,00

 

1.323.594,00

758

 

75801

 

 

75814

 

 

 

2920

 

0920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki

 

 

 

-

 

231.427,00

 

 

 

110.745,00

2.148.104,00

1.756.165,00

 

1.756.165,00

391.939,00

391.939,00

852

 

85213

 

 

 

85214

 

 

 

2010

 

 

 

2030

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

700,00

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

4.800,00

28.400,00

7.100,00

 

7.100,00

 

21.300,00

 

21.300,00

854

 

85415

 

 

2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

 

 

1.901,00

 

 

-

1.901,00

1.901,00

1.901,00

     

Razem

494.945,00

117.559,00

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

Zmiany w planie wydatków

 

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

 

01030

 

 

4300

Rolnictwo i łowiectwo

Zwalczanie chorób zakaźnych

Zakup usług pozostałych

 

 

1.000,00

 

 

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

600

 

60016

 

 

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

90.000,00

 

 

-

2.265.800,00

2.265.800,00

2.265.800,00

700

700005

4300

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych

 

 

40.000,00

 

 

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

750

 

75011

 

 

75075

 

 

4300

 

4300

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Zakup usług pozostałych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

 

 

700,00

 

5.300,00

 

 

-

 

-

9.000,00

3.700,00

3.700,00

5.300,00

5.300,00

751

 

 

75101

 

 

 

 

4110

4300

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Składka na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

2,00

12,00

595,00

 

595,00

 

89,00

506,00

801

 

80101

 

 

3020

 

4010

4110

4120

4440

 

4300

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na fundusz pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

 

 

1.000,00

 

12.000,00

2.400,00

300,00

800,00

 

2.000,00

 

 

-

 

-

-

-

-

 

-

1.205.300,00

1.202.3000,00

77.500,00

 

860.000,00

180.400,00

24.600,00

59.800,00

3.000,00

3.000,00

852

 

85213

 

 

 

85214

 

 

 

4130

 

 

3110

Opieka społeczna

Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

 

 

 

700,00

 

 

-

 

 

 

-

 

 

4.800,00

73.800,00

7.100,00

 

7.100,00

 

66.700,00

66.700,00

854

 

85415

 

 

3110

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia społeczne

 

 

3.000,00

 

 

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

900

 

90015

 

 

90095

 

 

6050

 

 

4430

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostała działalność

Różne opłaty i składki

 

 

100.000,00

 

 

4.000,00

 

 

-

 

 

-

718.400,00

698.400,00

698.400,00

 

20.000,00

20.000,00

     

Razem

263.200,00

4.814,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść

Przychody § 957

Rozchody

1

2

3

Nadwyżka budżetowa

1.950.000,00

-

Razem

1.950.000,00

-

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006 roku

Nazwa zadania

Wartość zadania

Środki budżetu gminy

Środki GFOŚ

Termin realizacji

1

2

3

4

5

Inwestycje drogowe:

- asfaltowanie dróg, chodniki, zatoki, place zabaw, dokumentacja na remont wiaduktu

 

-

 

2.265.800

 

-

 

2006

Kanalizacja sołectw:

- Wielka Nieszawka

- Mała Nieszawka

1.217.500

717.500

500.000

2006

Rozbudowa sieci wodociągowej sołectw:

- Wielka Nieszawka

- Mała Nieszawka

 

-

 

258.600

 

-

 

2006

Oświetlenie ulic gminnych

-

698.400

-

2006

Centrum Sportu i Rekreacji ( prace przygotowawcze)

-

500.000

-

2006-2007

Wykup gruntów

-

120.000

-

2006

Projekty budowlane na modernizację:

-budynku Urzędu Gminy

- budynku Ośrodka Kultury

 

-

 

40.000

 

-

 

2006

Ogółem wydatki inwestycyjne

 

4.600.300

500.000

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVI/167/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan na 2006 rok

1

2

3

4

5

750

 

75011

 

 

2010

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

42.400,00

42.400,00

42.400,00

751

 

75101

 

 

 

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

609,00

609,00

 

609,00

852

 

85212

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

 

2010

 

 

2010

 

 

2010

Opieka społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zasiłki z pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1.096.500,00

1.044.000,00

 

1.044.000,00

7.100,00

 

7.100,00

45.400,00

 

45.400,00

     

Razem

1.139.509,00

Wydatki

1

2

3

4

5

750

 

75011

 

 

4010

4040

4110

4120

4210

4300

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenie

Zakup usług pozostałych

42.400,00

42.400,00

29.100,00

1.000,00

6.000,00

600,00

2.000,00

3.700,00

751

 

 

75101

 

 

 

4110

4120

4300

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup pozostałych usług

609,00

609,00

 

89,00

14,00

506,00

852

 

85212

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

85214

 

 

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4440

 

 

4130

 

3110

Opieka społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

1.096.500,00

1.044.000,00

983.680,00

18.000,00

800,00

32.000,00

460,00

4.000,00

4.360,00

700,00

7.100,00

 

7.100,00

45.400,00

45.400,00

     

Razem

1.139.509,00

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (9 maja 2006, 11:03:29)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (23 maja 2006, 12:12:17)
Zmieniono: dodanie załączników: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 708