2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

 

Uchwała Nr XXXVII/168/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 roku

 

w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa poprzez wydanie weksla in blanco wystawionego przez Gminę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się kwotę w wysokości 2.124.112,18 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto dwanaście 18/100), do której Wójt Gminy Wielka Nieszawka może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa, w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, z terminem obowiązywania do dnia 27 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Źródłem pokrycia zobowiązania wekslowego, o którym mowa w § 1 będą dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                       /-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/168/06.

Zgodnie z podpisaną umową nr Z/2.04/III/3.1/117/05/U/156/05 o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy poprzez wydanie weksla in blanco na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                         /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 maja 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (22 maja 2006, 14:24:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721