2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVII/169/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie okręgów wyborczych.

 

Uchwała Nr XXXVII / 169 /06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006r

w sprawie: okręgów wyborczych.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw (Dz. U .z 2003 r., nr 159, poz. 1547, Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 219, nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się podziału gminy Wielka Nieszawka na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 18/1/98 Zarządu Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik do uchwały Uchwała Nr XXXVII / 169 /06

 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006r

Numer okręguwyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Brzoza

 

1

2

Sołectwo Cierpice

5

3

Sołectwo Mała Nieszawka – ulice: Boczna, Bukowa, Czeremchowa, Kalinowa ,Kanałowa, Kasztanowa, Kręta, Lipowa, Leśna (numery parzyste od 2 do 22 i nieparzyste od 1 do 13), Miła, Miodowa, Olchowa, Olszynowa, Osikowa, Ostoja, Polna, Prosta, Przemysłowa, Topolowa, Toruńska, Wałowa, Widok

 

 

3

4

Sołectwo Mała Nieszawka – ulice:

Bliska, Brązowa, Bydgoska, Dębowa, Dojazdowa, Gajowa, Jesienna, Kolorowa, Krańcowa, Kwiatowa, Leśna (numery parzyste od 24 do 46 i nieparzyste od 15 do 23), Letnia, Lisia, Łagodna, Łączna, Łąkowa, Nowa, Piaskowa, Przyjazna, Różana, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Wiosenna, Wodociągowa, Zacisze

 

3

5

Sołectwo Wielka Nieszawka

3

 

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII / 169 /06 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 19 maja 2006 roku

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Komisarza Wyborczego w Toruniu dotyczącej aktualnego podziału gminy Wielka Nieszawka na okręgi wyborcze w oparciu o jednolitą normę przedstawicielstwa (podzielenie liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2005 r. przez liczbę radnych wybieranych w gminie) - zachodzi konieczność zmiany i zmiany liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach. Komisarz Wyborczy w Toruniu poinformował, że obecny podział na okręgi nie spełnia wymogów ustawowych.

W dotychczasowym okręgu nr 5 (sołectwo Wielka Nieszawka) wybieranych było 2 radnych, a obecnie ze względu na wzrost liczby mieszkańców ułamek liczby mandatów wynosi 2,93. Zgodnie z art. 92 ust.2 pkt 1 Ordynacji wyborczej liczbę mandatów należy zwiększyć do 3. Ponadto zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze uwzględnia i reguluje w sposób uporządkowany pod względem terytorialnym granice obwodów na terenie sołectwa Mała Nieszawka.

W wyniku zaistniałej sytuacji oraz proponowanego podziału na okręgi liczba wybieranych radnych w gminie będzie zgodna z liczbą wynikającą z art. 27 Ordynacji wyborczej (15 radnych).

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 maja 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (23 maja 2006, 12:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795