2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/170/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz.nr 44).

 

Uchwała Nr XXXVIII/170/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz. nr 44).

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759,n z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę Przy Lesie ulicy obejmującej działki o nr 42/5, 389/6, 43,9, 43/10 i część działki 44, położonej we wsi Cierpice na terenie gminy Wielka Nieszawka, której przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/170/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka, wieś Cierpice (działka nr 43/10 i część dz. nr 44)

W związku z zaistniałymi podziałami działek w Cierpicach os. Kąkol w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zaawansowaniem prowadzonych budów, konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji.

Zaproponowana przez przyszłych mieszkańców nazwa ulicy “Przy Lesie” została w dniu 11.05.2006 r. zaopiniowana przez Radę Sołecką bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 09:17:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611