2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/173/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Cierpice na lata 2006-2013.

 

Uchwała Nr XXXVIII/173/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006- 2013.

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, . nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjąć Plan Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006 – 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do podjęcia stosownych działań zmierzających do realizacji programu, o którym mowa w § 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/173/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata        2006- 2013

Przedłożony Plan Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006 – 2013 jest dokumentem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje , o których mówi się w Planie Rozwoju Miejscowości.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/173/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

Plan Rozwoju Miejscowości Cierpice

w gminie Wielka Nieszawka

na lata 2006 – 2013

SPIS TREŚCI

1. Położenie geograficzne.

2. Środowisko przyrodnicze.

3. Walory turystyczne.

4. Sieć drogowa.

5. Wodociąg i kanalizacja.

6. Dziedzictwo kulturowe.

7. Ludność.

8. Analiza SWOT.

a) ocena mocnych i słabych stron miejscowości Cierpice.

b) ocena szans i zagrożeń miejscowości Cierpice.

9. Kierunki rozwoju.

10. Priorytety rozwojowe, cele, projekty.

1. Położenie geograficzne.

Sołectwo Cierpice jest jednym z 4 sołectw wchodzących w skład Gminy Wielka Nieszawka, położonej na południowym skraju powiatu toruńskiego w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina graniczy z powiatem bydgoskim, inowrocławskim i powiatem aleksandrowskim.

Naturalną granicą sołectwa Cierpice od północy jest sołectwo Wielka Nieszawka, od zachodu i południa - Solec Kujawski (powiat bydgoski), Gniewkowo i Rojewo (powiat inowrocławski) oraz miastem i gminą Aleksandrów Kujawski (powiat aleksandrowski). Teren sołectwa otoczony jest pięknymi lasami. Jednym z najważniejszych elementów w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu, jest ekorozwój, oznaczający zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy oraz przestrzenny w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, w którego otoczeniu się odbywa i uwzględniający jego uwarunkowania tj. elementy, które powinny być spełnione, aby nie naruszyć naturalnej równowagi zachodzących procesów ekologicznych. Jest to element niezbędny do zachowania ekosystemów, podtrzymywania różnorodności biologicznej, zachowania szczególnie cennych i chronionych gatunków fauny i flory, utrzymania wartościowych form krajobrazu, w celu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego ludności, zapewnienia jej możliwości wypoczynku i rekreacji oraz zabezpieczenia doznań estetycznych na odpowiednio wysokim poziomie.

2. Środowisko przyrodnicze.

Sołectwo Cierpce jest rejonem występowania lasów. Największe przestrzenie zajmują od dawna już sztucznie odnawiane bory sosnowe, porastające gleby piaszczyste i wydmy. Gatunkiem panującym jest sosna, a w niewielkich domieszkach występuje dąb i brzoza. Runo leśne jest na ogół wykształcone i bardzo zróżnicowane. Przyjmując za kryteria walory przyrodnicze można wydzielić lasy o najwyższych wartościach przyrodniczych, które znajdują się w dolinie rzeki Zielonej. Lasy o znacznych walorach przyrodniczych występują w postaci niewielkich kompleksów we wschodniej i południowo-wschodniej części obszaru sołectwa nad rzeką Tążyną, w rejonie Chorągiewki i w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Zielonej.

Obszar lasów otaczających sołectwo obejmuje tereny, które są pod nadzorem dwóch Nadleśnictw: Cierpiszewo i Gniewkowo (obręb Otłoczyn). W ramach Nadleśnictwa Cierpiszewo lasy ochronne zajmują 7101 ha powierzchni, w tym wyróżnia się lasy glebochronne (ok. 25 ha), wodochronne (ok. 59 ha), w granicach miasta (ok. 6869 ha) oraz lasy o znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (ok. 148 ha). Prawie całą powierzchnię Nadleśnictwa pokrywają grunty zalesione (95,5%), resztę stanowią grunty niezalesione, użytki rolne, sady, łąki, pastwiska oraz użytki ekologiczne zajmujące 4,07 ha powierzchni. Głównym gatunkiem panującym w lasach Nadleśnictwa Cierpiszewo jest sosna, gdzie drzewostan do 40 lat zajmuje 51,1%.

Bardzo atrakcyjne krajobrazowo są też doliny rzek Zielonej i Tążyny. Dolina Zielonej przecina kompleks wydmowy na odcinku od Jarek do Dybowa. Osiąga tu niewielką szerokość (około 70-100 m) i głębokość około 20 m. W dolinie wykształcony jest system wąskich teras dolinowych. Charakterystycznym dla rzeki Zielonej jest silne meandrowanie, co powoduje znaczną erozję boczną brzegów, zwłaszcza w rejonie Dybowa. Południowo-wschodnią granicę obszaru gminy tworzy dolny odcinek doliny rzeki Tążyny. Silnie meandrująca Tążyna wcina się w otaczające pola wydmowe na głębokość do kilkunastu metrów.

3. Walory turystyczne.

Na walory turystyczne obszaru sołectwa składają się lasy i rzeźba terenu. Przez sołectwo Cierpice przebiega 5 turystycznych szlaków turystyki rowerowej, wyznaczonych na terenie gminy oraz szlak turystyki pieszej (niebieski Toruń – Suchatówka).

Walory turystyczne lasów określa ich wiek, rodzaj siedliska, gatunek drzewostanu i ich charakterystyka. Analiza lasów obszaru wyraźnie wskazuje na duży kompleks lasów o wybitnych walorach turystycznych występujący w zachodniej części (w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Zielonej). Nie przypadkiem w tej części obszaru znajdują się największe powierzchnie lasów grupy I (masowego wypoczynku). Znacznie mniejsze kompleksy lasów o wybitnych walorach turystycznych położone są we wschodniej części obszaru. Wszystkie lasy na omawianym terenie mieszczą się w 10-cio kilometrowej strefie lasów chronionych. Wody mają mniejsze znaczenie rekreacyjne, podnoszą jednak walory turystyczne obszaru. Struga Zielona wpływa na polepszenie walorów turystycznych w dolinie poprzez łagodzenie mikroklimatu oraz możliwości wędkowania.

W miejscowości Cierpice występują miejsca związane z agroturystyką i wypoczynkiem. Elementami tego typu zagospodarowania są m.in.: motel z baza noclegowa w Cierpicach – Zakątek Leśny i Akropol.

4. Sieć drogowa.

Przez teren sołectwa przebiega droga nr 10. Droga stanowi połączenie Torunia z Bydgoszczą prowadząc relację na kierunku W-wa – Szczecin. Obsługuje ona ruch dalekosiężny, ale również lokalny. Pozostałe drogi mają status dróg gminnych. W związku z ciągłym procesem podziału gruntów i wydzielaniem działek budowlanych w ostatnich latach realizowana jest permanentnie budowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami w celu poprawy systemu komunikacji wewnętrznej, podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i drogowego, itp. z zaangażowaniem środków budżetu gminy.

5. Wodociąg i kanalizacja.

Na terenie gminy istnieje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wsi Wielka Nieszawka, pracująca w oparciu o technologię osadu czynnego. Podstawowym urządzeniem technologicznym jest zblokowana oczyszczalnia ścieków typu “Ela 5” o przepustowości 710 m3/d).

Zaopatrzenie w wodę pitną odbywa się z ujęcia wody w Małej Nieszawce (własność Toruńskich Wodociągów) poprzez “wpięcie” sieci gminnej do magistrali f 500 w rejonie ul. Toruńskiej.

Teren zaopatrzony jest w sieć kanalizacji sanitarnej, co jest szczególnie istotne zarówno na warunki bytowe, poziom życia mieszkańców, jak też na ochronę ujęcia wody w Małej Nieszawce.

6. Dziedzictwo kulturowe.

Dziedzictwo kulturowe obejmuje wszystko to, co jest dziełem człowieka, co wyraża jego działalność gospodarczą, kulturową, idee, poglądy itp. Stanowi swoisty, złożony system uzewnętrzniający się w krajobrazie kulturowym, który stał się dobrem powszechnym, ale zarazem ograniczonym. Obejmuje obraz substancjalny i duchowy w ścisłym związku z krajobrazem przyrodniczym. Ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się lokalnej tożsamości i więzi społecznych, a także umiejętności gospodarowania w obrębie funkcjonujących wspólnot lokalnych.

Na terenie sołectwa Cierpice występują następujące dobra kultury:

 1. Kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. NMP Królowej Polski, murowany z 1938 r.

 2. Cmentarz przykościelny założony także w r. 1938, czynny.

 3. Cmentarz ewangelicki z 2 poł. XIX w., nieczynny.

 4. Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich (Cierpice – Glinki), założony po r. 1945, nieczynny.

Na terenie sołectwa możemy obejrzeć obiekty związane z historią techniki i cywilizacji. Do grupy tej należy zespół murowanych budynków dworca linii kolejowej Toruń- Bydgoszcz (otwarta w dniu 24 października 1862 r.) oraz sześć strażnic drogowych murowanych. Można też napotkać pozostałości młynów wodnych z XIX wieku (Dybowo, Kąkol).

7. Ludność.

W okresie ostatnich kilkunastu lat sołectwo cechuje się dodatnią dynamiką demograficzną w gminie. Wzrost liczby ludności jest następstwem migracji ludności na teren gminy, głównie z Torunia, a nie z wysokiego przyrostu naturalnego. Wg stanu na dzień 30 września 2005 liczba mieszkańców wynosiła 1197 osób.

8. Analiza SWOT.

a) ocena mocnych i słabych stron miejscowości Cierpice.

Mocne strony:

  1. Bliskie położenie Torunia, Bydgoszczy.
  2. Otoczenie lasami.
  3. Czyste powietrze i piękne krajobrazy.
  4. Obiekty atrakcyjne turystycznie (ścieżki turystyki rowerowej i pieszej).
  5. Bogata fauna i flora.
  6. Ciekawe obiekty sakralne.
  7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
  8. Telefonia stacjonarna i komórkowa.
  9. Sieć energetyczna.

Słabe strony:

  1. Brak placów zabaw spełniającego oczekiwania najmłodszych mieszkańców wsi.

  2. Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi.

  3. Małe możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury.

  4. Słabe zorganizowanie społeczeństwa.

  5. Niski stopień identyfikacji mieszkańców z problemami sołectwa.

b) ocena szans i zagrożeń miejscowości Cierpice.

Szanse:

 1. Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

 2. Planowana budowa Parku Wodnego w gminie.

 3. Rozwój turystyki i agroturystyki.

 4. Rozwój edukacji i sportu.

 5. Rozwój gospodarczy powiatu i województwa.

 6. Promocja miejscowości i gminy (budowanie wizerunku).

Zagrożenia:

 1. Niepewna sytuacja finansowa państwa.

 2. Zmienność prawa, słabe “zachęty” prawne do rozwoju gospodarki

 3. Wyjazdy młodych ludzi za granicę w celu poszukiwania pracy.

 4. Brak współpracy między samorządami.

 5. Rozwarstwianie się społeczeństwa.

 6. Rozwój różnego rodzaju patologii, ubóstwa.

9. Kierunki rozwoju.

Położenie sołectwa Cierpice stanowi szansę na rozwój turystyczny miejscowości. Jej walory przyrodniczo – krajobrazowe, architektura wiejska, oraz istnienie wielu atrakcyjnych obiektów sakralnych i przyrodniczych stanowią podstawę do ukierunkowania działalności mieszkańców, władz w stronę rozwoju turystycznego. Podjęcie tego zadania umożliwi rozwój wsi, dzięki odwiedzinom turystów z Torunia i okolic, to z kolei może przyczynić się do powstania większej ilości gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju gospodarczego sołectwa, a co za tym idzie – także gminy. Przyczyni się z pewnością do aktywizacji społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi.

10. Priorytety rozwojowe, cele, projekty.

Przyszłość sołectwa Cierpice powinna być związana przede wszystkim z agroturystyką i rozwojem małych firm. Te dwie dziedziny mogą w przyszłości przyczynić się w do szybszego rozwoju miejscowości. Sołectwo położone jest w bardzo atrakcyjnym miejscu - z jednej strony - w pobliżu dużego miasta, a za razem w otoczeniu pięknej przyrody, lasów. W przyszłości może czerpać duże korzyści z obsługi tego ruchu turystycznego, jednocześnie rozwijając rodzime firmy, a za tym idzie – powodować wzrost zamożności mieszkańców. Jednak, aby tak się stało niezbędne są inwestycje i działania zmierzające do poprawy infrastruktury tej miejscowości:

PRIORYTET 1 – Tworzenie i modernizacja infrastruktury

Cel 1 – Rozszerzenie i propagowanie działalności rekreacyjno – sportowej

Projekty:

  1. Budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci (osiedle Kąkol, teren przy szkole podstawowej i gimnazjum, ul. Szkolna).
  2. Wyposażenie istniejących ścieżek rowerowych i budowa nowych ścieżek rowerowych.
  3. Budowa tablic informacyjnych z mapką o atrakcjach turystycznych, historycznych, ciekawych osobach, itp.).
  4. Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej i gimnazjum, ul. Szkolna wraz z zagospodarowaniem terenu.

Cel 2 – Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej

Projekty:

  1. Rozbudowa chodników i dróg.
  2. Wykonanie oświetlenia ulic.

PRIORYTET 2 – Tworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości

Cel 1 – Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Projekty:

  1. Edukacja mieszkańców tworzących nowe gospodarstwa.

Cel 2 – Rozwój małego biznesu

Projekty:

2.1 Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2.2 Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących lokalnych firm.

2.3 Szkolenia w zakresie pozyskiwania środków krajowych, funduszy

europejskich przeznaczonych na rozwój rodzimych firm.

PRIORYTET 3 – Edukacja i integracja mieszkańców

Cel 1 – Działalność szkoleniowo – edukacyjna

Projekty:

  1. Organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców.
  2. Organizowanie kursów komputerowych, językowych itp.
  3. Promocja działań w sołectwie.

Cel 2 – Działalność integracyjna wśród mieszkańców

Projekty:

2.1 Organizowanie rodzinnych pikników i festynów wiejskich.

2.2 Organizowanie spotkań tematycznych (np. koła zainteresowań, itp.).

2.3. Organizowanie turniejów, rozgrywek sportowych.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:04:23)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:20:31)
Zmieniono: Dodanie zał. nr 1 do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1080