2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013.

 

Uchwała Nr XXXVIII/174/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006r.

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006- 2013.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, . nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjąć Plan Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006 – 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do podjęcia stosownych działań zmierzających do realizacji programu, o którym mowa w § 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/ 174/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006- 2013.

Przedłożony Plan Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006 – 2013 jest dokumentem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje , o których mówi się w Planie Rozwoju Miejscowości.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Załącznik nr 1 do uchwały         Nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy    Wielka nieszawka z dnia          28 czerwca 2006 roku

 

  

 

Plan Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka

w gminie Wielka Nieszawka

na lata 2006 – 2013

SPIS TREŚCI

1. Położenie geograficzne.

2. Środowisko przyrodnicze.

3. Walory turystyczne.

4. Sieć drogowa.

5. Wodociąg i kanalizacja.

6. Dziedzictwo kulturowe.

7. Ludność.

8. Analiza SWOT.

a) ocena mocnych i słabych stron miejscowości Mała Nieszawka.

b) ocena szans i zagrożeń miejscowości Mała Nieszawka.

9. Kierunki rozwoju.

10. Priorytety rozwojowe, cele, projekty.

 

1. Położenie geograficzne.

Sołectwo Mała Nieszawka jest jednym z 4 sołectw wchodzących w skład Gminy Wielka Nieszawka, położonej na południowym skraju powiatu toruńskiego w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina graniczy z powiatem bydgoskim, inowrocławskim i powiatem aleksandrowskim.

Naturalną granicą sołectwa Mała Nieszawka od północy jest rzeka Wisła, od południa i wschodu - miasto Toruń zaś od zachodniej części sołectwo Wielka Nieszawka. Przez teren sołectwa przepływa prawoboczny dopływ Wisły, tzw. Kanał Podgórz-Dybowo, odwadniający Nizinę Nieszawską. Jednym z najważniejszych elementów w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu, jest ekorozwój, oznaczający zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy oraz przestrzenny w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, w którego otoczeniu się odbywa i uwzględniający jego uwarunkowania tj. elementy, które powinny być spełnione, aby nie naruszyć naturalnej równowagi zachodzących procesów ekologicznych. Jest to element niezbędny do zachowania ekosystemów, podtrzymywania różnorodności biologicznej, zachowania szczególnie cennych i chronionych gatunków fauny i flory, utrzymania wartościowych form krajobrazu, w celu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego ludności, zapewnienia jej możliwości wypoczynku i rekreacji oraz zabezpieczenia doznań estetycznych na odpowiednio wysokim poziomie.

Na południe od Małej Nieszawki występują mokradła stałe. Zawierają one torfy o miąższości do 1 m. W czasie wysokich stanów wód (najczęściej wiosną) tereny mokradeł są podtopione lub zalane. Latem wykorzystywane są jako łąki i pastwiska.

2. Środowisko przyrodnicze.

Sołectwo Mała Nieszawka jest rejonem osobliwości przyrodniczych ze względu na pobliską dolinę Wisły. Stanowi ona centralny (krajowy) szlak rozprzestrzeniania się roślin i wędrówek wszystkich grup zwierząt. Do chwili obecnej w dolinie pozostały jedynie niewielkie fragmenty dawniej panujących tu naturalnych łęgów topolowo-wierzbowych. Częściej niż łęgi nad brzegami Wisły występują zbiorowiska zarośli wierzbowych. Bardzo cennymi obiektami, na których rozwijają się bujnie zbiorowiska roślin wodnych są starorzecza. Rzadkim tu występującym gatunkiem jest salwinia pływająca. Wokół starorzeczy zachowały się często wąskie pasy zbiorowisk leśnych. Ważnym siedliskiem dla zachowania wielu gatunków chronionych i rzadkich, są przylegające do koryta rzeki łąki.

Dolina i rzeka wraz z piaszczystymi wyspami są miejscem lęgowym większości stwierdzonych na obszarze województwa ptaków. Z gniazdujących w nadbrzeżnych zaroślach i zadrzewieniach gatunków nielicznych w skali kraju są: remizy, podróżniczki, dziwonie, łozówki, raniuszki, pokrzywnice. Na łachach wiślanych gniazdują rybitwy oraz sieweczki. Bardzo ważna jest rola doliny podczas migracji i zimowania ptaków.

3. Walory turystyczne.

Na walory turystyczne obszaru sołectwa składają się wody i rzeźba terenu. Przez sołectwo Mała Nieszawka przebiega jeden z turystycznych szlaków turystyki rowerowej, wyznaczonych na terenie gminy.

Na obszarze występuje natężenie inwestycji związanych z agroturystyką i wypoczynkiem. Elementami tego typu zagospodarowania są m.in.: motele, gospodarstwa agroturystyczne(jazda konna, konferencje, noclegi), stawy rybne, szlaki turystyki pieszej , czy wspomniane szlaki rowerowe.

W sołectwie Mała Nieszawka zlokalizowane są liczne stawy rybne. Obiekty posiadają pozwolenia wodnoprawne. Stawy zasilane są czystymi wodami podziemnymi, wypływającymi spod krawędzi terasowej.

4. Sieć drogowa.

Przez teren sołectwa przebiega droga wojewódzka nr 273 (Toruń -ul. Nieszawska - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - ul. Toruńska - Cierpice - do drogi nr 10). Jezdnia dwupasmowa (6,0 - 7,0 m), bez umocnionych poboczy, na terenach zurbanizowanych wsi częściowo występują chodniki. Droga spełnia wielorakie funkcje: prowadzi ruch lokalny gminy dwóch największych wsi, dojazd do miasta Torunia oraz do drogi nr 10. Z kolei - droga nr 10 w kierunku Bydgoszczy zamyka teren sołectwa od strony południowej. Droga stanowi połączenie Torunia z Bydgoszczą prowadząc relację na kierunku W-wa – Szczecin. Obsługuje ona ruch dalekosiężny, ale również lokalny dla wsi Mała Nieszawka. Pozostałe drogi mają status dróg gminnych. W związku z ciągłym procesem podziału gruntów i wydzielaniem działek budowlanych w ostatnich latach realizowana jest permanentnie budowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami w celu poprawy systemu komunikacji wewnętrznej, podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i drogowego, itp. z zaangażowaniem środków budżetu gminy, jak też częściowo środków przedakcesyjnych (SAPARD).

5. Wodociąg i kanalizacja.

Na terenie gminy istnieje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wsi Wielka Nieszawka, pracująca w oparciu o technologię osadu czynnego. Podstawowym urządzeniem technologicznym jest zblokowana oczyszczalnia ścieków typu “Ela 5” o przepustowości 710 m3/d).

Zaopatrzenie w wodę pitną odbywa się z ujęcia wody w Małej Nieszawce (własność Toruńskich Wodociągów) poprzez “wpięcie” sieci gminnej do magistrali f 500 w rejonie ul. Toruńskiej. Rejon Małej Nieszawki (przy drodze nr 10) zasilany jest bezpośrednio z ujęcia wody.

Teren zaopatrzony jest w sieć kanalizacji sanitarnej, co jest szczególnie istotne zarówno na warunki bytowe, poziom życia mieszkańców, jak też na ochronę ujęcia wody w Małej Nieszawce.

6. Dziedzictwo kulturowe.

Dziedzictwo kulturowe obejmuje wszystko to, co jest dziełem człowieka, co wyraża jego działalność gospodarczą, kulturową, idee, poglądy itp. Stanowi swoisty, złożony system uzewnętrzniający się w krajobrazie kulturowym, który stał się dobrem powszechnym, ale zarazem ograniczonym. Obejmuje obraz substancjalny i duchowy w ścisłym związku z krajobrazem przyrodniczym. Ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się lokalnej tożsamości i więzi społecznych, a także umiejętności gospodarowania w obrębie funkcjonujących wspólnot lokalnych.

Ne terenie sołectwa Mała Nieszawka występują dobra kultury wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:

Nazwa

Nr rejestru

Data wpisu

Własność

kościół rzym.-kat.

(d.kaplica mennonicka)

A/656

7.07.1994

parafia

ruiny zamku

A/153/69

26.07.1935

prywatna

Kościół - dziś rzymsko-katolicki w Małej Nieszawce powstał na bazie drewnianej kaplicy mennonickiej (po dawnych osadnikach holenderskich) i stanowi jeden z najcenniejszych zabytków w gminie. Ruiny zamku krzyżackiego są jednocześnie jedynym eksponowanym stanowiskiem archeologicznym na terenie gminy - grodziskiem. Stanowisko jest objęte ścisłą ochroną konserwatorską

7. Ludność.

W okresie ostatnich kilkunastu lat sołectwo Mała Nieszawka wyróżniało się największą dynamiką demograficzną w gminie. Wzrost liczby ludności jest następstwem migracji ludności na teren gminy, głównie z Torunia, a nie z wysokiego przyrostu naturalnego. Wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie sołectwa należy do najwyższych w powiecie i regionie. Wg stanu na dzień 30 września 2005 liczba mieszkańców sołectwa wynosiła 1766 osób.

8. Analiza SWOT.

a) ocena mocnych i słabych stron miejscowości Mała Nieszawka.

- Mocne strony:

 • Bliskie położenie Torunia i rzeki Wisły.
 • Obiekty atrakcyjne turystycznie.
 • Ciekawe obiekty historyczne i sakralne.
 • Wysoka aktywność władz samorządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji.
 • Bogata fauna i flora.
 • Czyste powietrze i piękne krajobrazy.
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
 • Telefonia stacjonarna i komórkowa.
 • Sieć energetyczna.
 • Brak przemysłu.

- Słabe strony:

 • Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi.

 • Brak placu zabaw spełniającego oczekiwania najmłodszych mieszkańców wsi.

 • Małe możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury.

 • Słabe zorganizowanie społeczeństwa.

 • Niski stopień identyfikacji mieszkańców z problemami sołectwa.

b) ocena szans i zagrożeń miejscowości Mała Nieszawka.

- Szanse:

 • Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

 • Planowana budowa Parku Wodnego w gminie.

 • Rozwój turystyki i agroturystyki.

 • Rozwój edukacji i sportu.

 • Rozwój gospodarczy powiatu i województwa.

 • Promocja miejscowości i gminy (budowanie wizerunku).

- Zagrożenia:

 • Niepewna sytuacja finansowa państwa.

 • Zmienność prawa, słabe “zachęty” prawne do rozwoju gospodarki

 • Wyjazdy młodych ludzi za granicę w celu poszukiwania pracy.

 • Brak współpracy między samorządami.

 • Rozwarstwianie się społeczeństwa.

 • Rozwój różnego rodzaju patologii, ubóstwa.

9. Kierunki rozwoju.

Położenie sołectwa Mała Nieszawka stanowi szansę na rozwój turystyczny miejscowości. Jej walory przyrodniczo – krajobrazowe, architektura wiejska, oraz istnienie wielu atrakcyjnych w ujęciu historycznym obiektów stanowią podstawę do ukierunkowania działalności mieszkańców, władz w stronę rozwoju turystycznego. Podjęcie tego zadania umożliwi rozwój wsi, dzięki odwiedzinom turystów z Torunia i okolic, to z kolei może przyczynić się do powstania większej ilości gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju gospodarczego sołectwa, a co za tym idzie – także gminy. Zmiana charakteru wsi na turystyczny i agroturystyczny, rozwój małych, rodzinych firm mogą w znaczny sposób ograniczyć bezrobocie i marginalizację społeczności lokalnej. Przyczyni się z pewnością do aktywizacji społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi.

10. Priorytety rozwojowe, cele, projekty.

Przyszłość sołectwa Mała Nieszawka powinna być związana przede wszystkim z agroturystyką i rozwojem małych firm. Te dwie dziedziny mogą w przyszłości przyczynić się w do szybszego rozwoju miejscowości. Sołectwo położone jest w bardzo atrakcyjnym miejscu w pobliżu dużego miasta, a za razem w otoczeniu pięknej przyrody, rzeki Wisły. W przyszłości może czerpać duże korzyści z obsługi tego ruchu turystycznego, jednocześnie rozwijając rodzime firmy, a za tym idzie – powodować wzrost zamożności mieszkańców. Jednak, aby tak się stało niezbędne są inwestycje i działania zmierzające do poprawy infrastruktury tej miejscowości:

PRIORYTET 1 – Tworzenie i modernizacja infrastruktury

Cel 1 – Rozszerzenie i propagowanie działalności rekreacyjno – sportowej

Projekty:

  1. Budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci ( osiedle bloków po byłym PGR przy ul. Topolowej, boisko sportowe przy Ośrodku Kultury, ul. Leśna).
  2. Wyposażenie istniejących ścieżek rowerowych i budowa nowych ścieżek rowerowych.
  3. Budowa tablic informacyjnych z mapką o atrakcjach turystycznych, historycznych, ciekawych osobach, itp.).
  4. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w budynku Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce.
  5. Modernizacja boiska sportowego przy Ośrodku Kultury przy ul. Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Cel 2 – Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej

Projekty:

  1. Rozbudowa chodników i dróg.
  2. Wykonanie oświetlenia ulic.

PRIORYTET 2 – Tworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości

Cel 1 – Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Projekty:

  1. Edukacja mieszkańców tworzących nowe gospodarstwa.

Cel 2 – Rozwój małego biznesu

Projekty:

2.1 Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2.2 Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących lokalnych firm.

2.3 Szkolenia w zakresie pozyskiwania środków krajowych, funduszy

europejskich przeznaczonych na rozwój rodzimych firm.

PRIORYTET 3 – Edukacja i integracja mieszkańców

Cel 1 – Działalność szkoleniowo – edukacyjna

Projekty:

  1. Organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców.
  2. Organizowanie kursów komputerowych, językowych itp.
  3. Promocja działań w sołectwie.

Cel 2 – Działalność integracyjna wśród mieszkańców

Projekty:

2.1 Organizowanie rodzinnych pikników i festynów wiejskich.

2.2 Organizowanie spotkań tematycznych (np. koła zainteresowań, itp.).

2.3. Organizowanie turniejów, rozgrywek sportowych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709