2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/175/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

 

Uchwała Nr XXXVIII/175/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, . nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/138/2005 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w pkt. 1 – po pp-kcie oznaczonym lit. “h” dodaje się pp-kty oznaczone literami “i” i “j” w brzmieniu:

    “i) Wielka Nieszawka – ul. Toruńska dz. nr. 384/5

    j) Wielka Nieszawka – ul. Przemysłowa do dz. 373/5”;

  2. w pkt. 2 – po pp-kcie oznaczonym li. “f” dodaje się pp-kty oznaczone literami “g” i “h” w brzmieniu:

“g) Wielka Nieszawka ul. Toruńska dz. nr 168/11, 168/8, 168/6

h) Cierpice ul. Sosnowa – dz. nr 94”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/175/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

1. Po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka” obejmującym odcinki objęte uchwałą nr XXX/138/2005 z dn. 27.10.2005r. § 1.1.1) i 2) zostały środki finansowe pozwalające na realizację kolejnych zadań .

2. W odpowiedzi na wnioski składane przez mieszkańców występuje konieczność budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

3. W § 1.1.1) rozszerza się zakres rzeczowy o odcinki w Wielkiej Nieszawce – ul. Toruńska dz. nr 384/5 oraz ul. Przemysłowa do dz. 373/5

4. W § 1.1.2) rozszerza się zakres rzeczowy o odcinki: Wielka Nieszawka ul. Toruńska dz. nr 168/11, 168/8, 168/6 oraz w Cierpicach ul. Sosnowa - do dz. nr 94. Odcinek w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 168/11 będzie realizowany w oparciu o umowę zawartą z właścicielami działek podłączanych do budowanego wodociągu. Zawarta umowa określa podział obowiązków – Gmina Wielka Nieszawka wybuduje wodociąg dł. na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie mieszkańców i z materiałów zakupionych przez mieszkańców.

5. Dla ujednolicenia informacji na temat rzeczowego zakresu zadań inwestycyjnych załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest ujednolicony tekst uchwały nr XXX/138/2005 z dnia 27.10.2005r. uwzględniający zmiany przez nią wnoszone.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687