2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/176/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

 

Uchwała NrXXXVIII/176/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 i 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz.1568 i 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. nr 17, poz. 128).

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Gminy wskazuje na konieczność podjęcia przez wójta, z odpowiednim wyprzedzeniem działań zmierzających do przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej (lub innych źródeł zewnętrznych) w latach 2007 – 2013.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 powinny dotyczyć w szczególności inwestycji w następującym zakresie:

1) inwestycje drogowe w gminie – drogi, chodniki, oświetlenie ulic

2) kanalizacja i wodociągowanie gminy

3) wykonanie infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych

4) wykonanie infrastruktury technicznej terenów powojskowych

5) budowa parku wodnego

                                                            § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały NrXXXVIII/176/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia         28 czerwca 2006 roku w sprawie: ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych

Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością podjęcia prac przygotowawczych do aplikowania przez gminę Wielka Nieszawka o środki zewnętrzne (m.in. z Unii Europejskiej) z uwagi na zbliżający się okres programowania na lata 2007- 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 10:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744