2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/178/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich).

 

Uchwała Nr XXXVIII/178/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r.

 

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznacz. nr działki 92/3 (od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich)

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 118) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością pp Jana i Krystyny Jagodzińskich, oznaczonej geodezyjnie numerem działki: 92/3 obręb Cierpice,               o powierzchni 0,0600 ha, za cenę 2.400 zł. (dwa tysiące czterysta złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/178/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia         28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich.

Państwo Jan i Krystyna Jagodzińscy wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Cierpicach, oznaczonego geodezyjnie numerem działki: 92/3 o pow. 600 m². Działka ta udostępnia połączenie ulicy Brzozowej z ulicą Sosnową.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 11:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727