2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/180/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia/zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o nr: 33

 

Uchwała Nr XXXVIII/180/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach 334/6 i 351/1).

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717)

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka obejmującej działki o numerach 334/6 i 351/1 w Wielkiej Nieszawce.

2. Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.1. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, o którym mowa w § 1 jest ustalenie przeznaczenia terenów na funkcje:

  1. układ komunikacyjny,

  2. tereny zabudowy mieszkaniowej,

  3. tereny działalności gospodarczej,

  4. tereny leśne, zieleń,

  5. tereny rolne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/180/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach 334/6 i 351/1).

Właściciele przedmiotowych działek złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia z rolnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tereny te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, uzbrojonych w infrastrukturę.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 11:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788