2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/181/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

 

Uchwała Nr XXXVIII/181/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2005 rok.

       Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z 2005 r. Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. o sumie bilansowej 128.774,45 zł.

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. o zysku netto 32.619,60 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/181/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2005 rok.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym w przypadku sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce jest Rada Gminy Wielka Nieszawka.

Sprawozdanie GOZ zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz uzyskało pozytywną ocenę Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 11:51:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724