2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/182/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.

 

Uchwała Nr XXXVIII/182/ 06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.

       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r, Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593, z 2004r. Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005r. Nr 179 poz.1487, Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 179, poz.1487, Nr 164, poz.1366, Nr180, poz.1493, Nr 94, poz.788, Nr179, poz.1487 )

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§1. Przyjąć “Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka .

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/182/ 06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia opracowana została jako zbiór planowanych działań, które należałoby podjąć aby poprawić sytuację społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/182/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY

WIELKA NIESZAWKA NA LATA 2006 –2016

WSTĘP

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju i integracji poprzez odpowiednie działania polityki społecznej.

Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości powinna stanowić przydatne, pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów
w stosunku do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieżących i przyszłych decyzji. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych wobec przyszłości. ,,Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Pomoc społeczną organizują zarówno organy administracji rządowej jak i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.”

“Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.’’

Zachodzące zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce wskazują na konieczność szukania nowych rozwiązań służących udzielaniu pomocy osobom i rodzinom. Nastąpiło przejście od systemu państwa opiekuńczego do systemu pomocy pośredniej, co wymaga zmian w pomocy społecznej u jej podstaw. Obecnym zadaniem pomocy społecznej jest stworzenie instrumentów do motywowania osób do samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, podjęcia współdziałania z instytucjami pomocy społecznej, oraz współudział rodziny osoby korzystającej z pomocy społecznej. Celem jaki chcemy poprzez takie działanie osiągnąć jest pełne usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się przejściowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej. Problemem zasadniczym pomocy społecznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka jest ubóstwo, a w jego konsekwencji obejmowanie działaniami osłonowymi coraz to większej ilości osób i rodzin, które weszły do systemu w wyniku np bezrobocia panującego na terenie powiatu a także i naszej gminy.

Problem ubóstwa jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, stanowiącym poważne zagrożenie i będącym podłożem do powstawania szeregu patologicznych zachowań .

Zagrożone zostają wówczas biologiczne podstawy życia człowieka , spowodowane nie tylko brakiem środków na żywność, ale również wiążącym się z nim brakiem możliwości leczenia, edukacji i całego szeregu niekorzystnych czynników osłabiających rodzinę i jednostki.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na podstawie diagnozy obecnego stanu rzeczy doprowadzić do integracji społeczeństwa lokalnego, określić kierunki działań realizowanych przez samorząd gminny, ustalić priorytety działań, wskazać kierunki tych działań, realizatorów oraz określić zakres instytucjonalnej i społecznej odpowiedzialności w realizacji strategii regulowanej systemem prawnym i organizacyjnym.

Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla przyszłej integracji.

Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno
w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją, działania i decyzje zarówno
w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny być podejmowane na podstawie niniejszej strategii.

CHARAKTERYSTYKA GMINY WIELKA NIESZAWKA

Gmina Wielka Nieszawka powstała w 1945r. i najpierw obejmowała wsie Mała Nieszawka i Cierpice , z siedzibą w Wielkiej Nieszawce . W tym samym roku wskutek zmian terytorialnych została włączona do gminy wieś Brzoza położona po drugiej stronie Torunia . Gmina znajduje się aktualnie na terenie Powiatu Toruńskiego w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Obszar całej Gminy wynosi 21.603 ha , w tym użytki rolne stanowią około 1.800 ha czyli niespełna 3% obszaru gminy .

Gmina Wielka Nieszawka jest gminą wiejską, jednak ze względu na bliskość Torunia na charakter podmiejski . Większość ludności gminy utrzymuje się z pracy w zakładach i instytucjach znajdujących się w Toruniu .

W chwili obecnej w skład gminy wchodzi osiem wsi tj.: Cierpice , Dybowo , Kąkol , Jarki , Cierpiszewo , Brzoza , Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka, które tworzą cztery sołectwa : Cierpice, Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka oraz Brzoza.

Gmina ma dobrze rozwinięta infrastrukturę . Jest zelektryfikowana , a od 1992r. , dzięki współpracy Społecznych Komitetów Telefonizacji Wsi z Urzędem Gminy niemal w każdym domu jest telefon . Cała gmina podłączona jest do sieci wodociągowej. Gmina ma własną oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną. W gminie udało się również ( od 1991r.) rozwiązać problem wywozu odpadów stałych dzięki indywidualnym umowom jej mieszkańców z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu (MPO) . Powyższe rozwiązania i inwestycje z roku na rok znacznie poprawiają stan środowiska naturalnego . Corocznie w gminie przybywa nowych kilometrów dróg posiadających asfaltową nawierzchnię . Dzięki zabiegom Wójta i pracowników Urzędu Gminy pozyskiwane są środki z funduszy strukturalnych na dalszy rozwój gminy.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka zarejestrowane są 293 firmy, największa z nich - “Andrewex” – Zakład Wielkowymiarowych Konstrukcji Drewnianych znajduje się w Cierpicach. W Wielkiej Nieszawce funkcjonuje także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Odnowa”

Gmina liczy obecnie 3.922 mieszkańców , z czego ponad 400 osób ( czerwiec 2006r.) stanowią uczniowie dwóch szkół Podstawowych w Cierpicach i Małej Nieszawce oraz Gimnazjum w Cierpicach . W Wielkiej Nieszawce znajdują się : Gminny Ośrodek Zdrowia , gabinet stomatologiczny , Dom Pomocy Społecznej ( dla 98 pensjonariuszy ) . W Małej Nieszawce mieszczą się : Ośrodek Kultury, Gminne Centrum Informacji, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Siłownia oraz Gminna Biblioteka Publiczna . Ponadto gmina posiada dość dobrze rozwinięta sieć handlową , gastronomiczną , usługową i hotelarską . Od kilku lat działa także Gminne Stowarzyszenie Samorządowe “Wspólne Gniazdo” .

Mieszkańcy gminy tworzą na swoim terytorium wspólnotę samorządową , której reprezentantami jest piętnastu radnych stanowiących Radę Gminy . Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce .

DANE DEMOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE GMINY WIELKA NIESZAWKA

( dane pochodzące z Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce )

Na dzień 15 czerwca 2006r. Gminę Wielka Nieszawka zamieszkuje 3.922 osób. W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost liczby mieszkańców gminy. Przyczyny takiej tendencji z pewnością upatrywać należy w zwiększaniu atrakcyjności terenów gminy poprzez rozwój infrastruktury oraz położeniu w najbliższym sąsiedztwie dużego miasta jakim jest Toruń.

Liczba ludności w gminie z podziałem na lata:

Rok

Liczba ludności ogółem w Gminie

Liczba

kobiet

Liczba

Mężczyzn

2000

3373

1734

1639

2001

3475

1783

1692

2002

3499

1784

1715

2003

3621

1849

1772

2004

3784

1950

1834

2005*

3889

1985

1904

* ( stan na dzień 31.12.2005r.)

 

Ludność gminy wg przedziałów wiekowych

Rok

Liczba ludności ogółem

Ludność w wieku przed-produkcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym

2000

3373

884

2104

385

2001

3475

886

2202

387

2002

3499

849

2270

380

2003

3621

843

2373

405

2004

3784

875

2489

420

2005*

3889

884

2580

425

* ( stan na dzień 31.12.2005r.)

Ilość gospodarstw domowych w Gminie *

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba gospodarstw domowych w Gminie

844

869

875

906

946

973

(stan na dzień 31.12.2005r.

Ilość gospodarstw domowych w gminie z podziałem na sołectwa *

Lp.

Miejscowość

Liczba gospodarstw domowych

1.

Brzoza

54

2.

Cierpice

299

3.

Mała Nieszawka

432

4.

Wielka Nieszawka

188

5.

Gmina Wielka Nieszawka

973

(stan na dzień 31.12.2005r.):

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie*:

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie (stan na dzień 31.12.2005r.):

312

288

284

284

287

293

* bez spółek - obecnie w U.G. nie rejestruje się spółek

Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na sołectwa *:

Miejscowość

Branża

Budownictwo

Handel

Usługi

Transport

Produkcja

Rolnictwo

Brzoza

-

2

3

-

-

20

Cierpice

16

28

22

11

10

37

Mała Nieszawka

20

40

35

16

20

73

Wielka Nieszawka

12

20

18

8

12

98

Gmina Wielka Nieszawka

48

90

78

35

42

228

(stan na dzień 31.12.2005r.)

I. Podstawowy cel strategiczny:

1. Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

II. Cele operacyjne :

1. Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, w szczególności bezrobociem, bezdomnością.

3. Opieka nad dzieckiem.

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym

5. Rozszerzenie oferty usług na rzecz ludzi starszych ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )

6. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

III. Przebieg realizacji założeń – cele operacyjne

PIERWSZY CEL OPERACYJNY

Zidentyfikowanie zagrożeń

Pierwszym krokiem w działaniu jest zidentyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej. Na podstawie analizy dokumentacji oraz wiedzy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce stwierdzono, że główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest obecnie bezrobocie. Przeciwdziałanie temu zjawisku i zapewnienie źródeł dochodu jest jednym z warunków zmniejszenia liczby osób ubiegających się o pomoc. Podopieczni borykają się z różnymi rodzajami dodatkowych problemów, takimi jak np niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz problemy związane ze strukturą rodziny np. rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie ( zarówno psychiczna jak i fizyczna) , alkoholizm oraz pojawiające się coraz częściej zagrożenie bezdomnością . Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym musi opierać się na ciągłej diagnozie sytuacji oraz prawidłowym przepływie informacji.

Proponowane działania :

1. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych.

2. Dążenie do określenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb.

3. Rozpoznanie głównych problemów społecznych i ich zasięgu.

4. Ustalenie zasad współpracy przy wymianie informacji między instytucjami i organizacjami współpracującymi z ośrodkiem pomocy społecznej.

5. Analiza skarg, wniosków, interwencji u osób korzystających z pomocy.

6. Nawiązanie ściślejszej współpracy z osobami duchownymi, Dyrektorami szkół, sołtysami z terenu Gminy, którzy posiadają cenne informacje na temat problemów społecznych

Przewidywane efekty :

1. Rozpoznanie źródła zagrożeń życia społecznego na terenie gminy.

2. Opracowanie diagnozy i wykorzystanie uzyskanych informacji w działaniach z zakresu pomocy społecznej.

3. Zwiększenie efektywności działań i skuteczne reagowanie ośrodka pomocy społecznej oraz organizacji i instytucji współpracujących na aktualnie występujące problemy.

4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródła informacji o przyczynach korzystania z pomocy społecznej.

DRUGI CEL OPERACYJNY

Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu. Pomoc ta musi pozwalać na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji. Służyć temu mają różnorodne formy aktywizacji zawodowej, skierowane szczególnie do zagrożonych bezrobociem.

ALKOHOLIZM - to występowanie u osoby spożywającej alkohol przynajmniej trzech z następujących objawów, w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc :

- silne pragnienie lub poczucie przymusu picia

- upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem, fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, zwiększona tolerancyjność na alkohol, koncentracja życia wokół alkoholu

- uporczywe picie alkoholu pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw jego spożywania 4

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, prowadzącą do wielu problemów w sferach życia człowieka – psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. Uzależnienie prowadzi często do powstawania: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, chorób, przestępczości i przemocy.

Niestety Gmina Wielka Nieszawka nie jest “wolna” od problemu nadużywania alkoholu. Tylko w 2005r. z terenu Gminy do Izby Wytrzeźwień doprowadzono 17 mieszkańców, a przecież dzieje się tak w skrajnych sytuacjach, gdy interweniować musi policja. Z rozeznania pracowników GOPS w Wielkiej Nieszawce wynika, że co najmniej 8 osób wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia, jednak nie chcą tego uczynić dobrowolnie. Skierowanie takiej osoby na przymus leczenie tj. poprzez wyrok Sądu jest sprawą trudną, gdyż prócz stwierdzenia uzależnienia od alkoholu występować musi choćby jeden z czynników takich jak:

- zagrożenie życia

- demoralizacja nieletnich

- zakłócanie porządku publicznego.

Najczęściej w przypadku tych najpoważniejszych i wieloletnich uzależnień dzieje się tak, że osoba uzależniona jest samotna, spokojna a największą krzywdę wyrządza sobie . Corocznie kilku mieszkańców Gminy przechodzi leczenie odwykowe ( w 2005r. – trzy osoby ), jednak o rezultatach tak na prawdę można mówić dopiero po kilku latach, gdyż nawet kilkumiesięczna abstynencja nie daje pewności na dalsze lata.

BEZROBOCIE bezrobociem w skali makro jest pozostawanie poza zatrudnieniem, na określonym obszarze geograficznym, znacznej liczby osób zdolnych do podjęcia pracy. Skala makro to poziom, na którym powstają i są rozwiązywane problemy społeczne i finansowe związane z bezrobociem: wpływ bezrobocia na przebieg procesów społecznych, możliwości sfinansowania wielkich programów zapobiegania skutkom bezrobocia, możliwości stwarzania udogodnień finansowych dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, zagadnienia wpływu restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych na rynek pracy, wielkość, liczba i wartość wypłacanych zasiłków i innych należności.

Bezrobocie rejestrowane i bezrobocie ukryte

Powyższe pojęcia odnoszą się do określania skali bezrobocia, które popularnie określamy jako “statystyka bezrobocia”, chociaż nie zawsze lub nie we wszystkich elementach jest ono związane z zastosowaniem metod statystycznych.

Bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

Bezrobocie ukryte to pewna – nieokreślona – liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, które albo nie są zatrudnione de facto albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Najbardziej oczywistą reprezentacją bezrobocia ukrytego są zbędne ręce do pracy w gospodarstwach rolnych.

Spotykamy także inne określenia – na przykład definicje Międzynarodowej Organizacji Pracy, które honorowane są w badaniach statystycznych prowadzonych w krajach Europy w ramach systemu Eurostat. Wynikają z tego pewne różnice w poziomie bezrobocia obliczanego w Polsce według rejestrów urzędów pracy i według badań reprezentatywnych, w których zastosowano definicję MOP – badania takie prowadzi m.in. Główny Urząd Statystyczny w ramach programu BAEL.

Z punktu widzenia znaczenia wyników badań dla późniejszych analiz, obie definicje są uprawnione. Ważnym jest natomiast aby je odróżniać i wskazywać, z której korzystaliśmy przy ocenie poziomu bezrobocia.5

STOPA BEZROBOCIA - Pierwszy i podstawowy miernik poziomu bezrobocia to podawana w procentach “stopa bezrobocia”. Jej wielkość, jak każdego wskaźniku procentowego, jest uzależniona od definicji wartości przyjmowanych do obliczeń.

Obliczając stopę bezrobocia rejestrowanego przyjmujemy, jako podstawę oceny liczby bezrobotnych, wartości uzyskane w trakcie rejestracji osób pozbawionych pracy w warunkach, które wspomniana na początku ustawa określa jako wymagane i wystarczające do uzyskania uprawnień osoby bezrobotnej.

Stopa bezrobocia to ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy).

Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65 (kobiety do 60) roku życia – to znaczy także bezrobotnych. Osoby nie osiągające lub przekraczające wymienione granice wieku stanowią odrębne kategorie, nie związane z pojęciami bezrobocia.

Zatem: stopa bezrobocia = liczba bezrobotnych/liczba czynnych zawodowo x 100.

Wskaźnik ten stosowany jest w badaniach bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy zgodnie z wymogami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w prowadzonym co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), polegającym na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych.

Natomiast wartość jaką przybiera obliczany wskaźnik jest uzależniona od przyjętych definicji bezrobocia. W przypadku BAEL stosowane są definicje zalecane przez Międzynarodową Organizację Pracy, zatem poziom bezrobocia według tego badania różni się od poziomu bezrobocia rejestrowanego.

5 www.infoobywatel.pl ( z dnia 10.06.2006)

Stopa bezrobocia w gminie *

2000

7,4 %

2001

9,7 %

2002

10,05 %

2003

9,7 %

2004

12,8 %

2005

12,8 %

* dane własne Urzędu Gminy pozyskane na podstawie danych z PUP

Proponowane działania :

1. Pobudzanie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych metod i technik ( kontrakty socjalne ).

3. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu w zakresie pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych.

5. Organizowanie na terenie Gminy Wielka Nieszawka robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych

6. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

7. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołami – pedagogami, wychowawcami, policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.

9. Dążenie do pozyskania mieszkań socjalnych dla mieszkańców zagrożonych bezdomnością

10. Zwiększenie współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Małej Nieszawce

Przewidywane efekty :

1. Zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy.

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

3. Uzyskanie środków finansowych na zaspokojenie niezbędnej infrastruktury pomocowej.

4. Uświadomienie konieczności organizowania alternatywnych form pomocy w stosunku do materialnej i rzeczowej – pomoc sąsiedzka, wolontariat.

5. Zwiększenie świadomości i znajomości własnych praw wśród mieszkańców gminy

6. Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej.

TRZECI CEL OPERACYJNY

Opieka nad dzieckiem

Podstawową, najmniejszą komórką społeczeństwa jest rodzina. W chwili, kiedy do czynienia mamy z małżeństwem posiadającym dzieci, prawidłowo się nimi opiekującym, dbającym o zaspokojenie ich wszystkich potrzeb można mówić o prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Ogromnie ważne jest prawidłowe wychowanie dziecka, gdyż to, czego dziecko nauczy się w dzieciństwie na przyszłość stanowi fundament do samodzielnego życia.

W ostatnich latach zauważalny jest spadek przyrostu naturalnego w Polsce, można by mówić także o kryzysie rodziny. Dlaczego tak się dzieje?. Powodów jest kilka, które nakładając się na siebie stanowią poważne bariery do rozwoju i poprawnego funkcjonowania najmniejszej komórki społeczeństwa. Bezrobocie, wiążący się z tym brak środków finansowych często prowadzą do nałogów takich jak alkoholizm, narkomania lub też przemocy w rodzinie. Wielu rodziców poprzez trudności finansowe staje się nerwowych a żal i bezradność często przeradza się w agresję wobec współmałżonka lub dzieci. Bardzo ważnym jest aby nie dopuszczać do sytuacji zagrożenia dla dzieci, aby mogły w sposób należyty, pozbawiony zbędnych stresów przejść przez dzieciństwo.

Problemem współczesnej rodziny jest także brak czasu rodziców dla dzieci. Trudności na rynku pracy powodują, że kobiety mające małe dzieci wracają do pracy, gdyż biorąc urlop wychowawczy narażają się na możliwość zwolnienia lub też wracają do pracy z powodu konieczności zarobkowania, zyskania środków na utrzymanie rodziny.

W naszej Gminie jeszcze nie w pełni wykorzystuje się możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Działają kółka tańca, teatralne jednak głównymi odbiorcami tych działań są dzieci w wieku szkolnym. Młodzi ludzie z terenu Gminy, którzy ukończą Gimnazjum podejmują naukę poza terenem Gminy, mają coraz mniejszy kontakt ze społecznością lokalna, oraz ze swymi rówieśnikami z terenu Gminy. Niestety, nie funkcjonuje żadna świetlica, ruch, czy stowarzyszenie młodzieży. Należy poczynić wszelkie kroki do poprawy tej sytuacji, gdyż poprzez odpowiednie zorganizowanie czasu dzieciom i młodzieży w przyszłości można będzie oczekiwać od osób obecnie jeszcze młodych zaangażowania i poparcia w powoływaniu do życia wszelkich inicjatyw społecznych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wielokrotnie spotykają się z zapytaniami mieszkańców o przedszkole. Wśród podopiecznych GOPS są osoby, które nie mogą pracować, gdyż nie mają z kim zostawić dzieci. Alternatywnym rozwiązaniem może okazać się powstanie Przedszkola lub “ Kluby Przedszkolaka”, w którym można by zapewnić opiekę grupie dzieci.

Proponowane działania :

1. Pomoc dzieciom w wieku szkolnym – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez uruchomienie świetlicy szkolnej

2. Stworzenie przy parafiach na terenie Gminy ruchu młodzieży katolickiej

3. Pozyskanie istniejącej, bazy lokalowej np po salce katechetycznej, pomieszczeniach biurowych różnych firm i instytucji z przeznaczeniem na miejsce spotkań powstałego ruchu czy organizacji

4. Aktywizowanie w środowisku lokalnym potencjalnych moderatorów ruchu młodzieżowego, wolontariuszy

5. Powołanie grupy samopomocowej matek z terenu Gminy – zainicjowanie powstania “Klubu przedszkolaka”

6. Próba pozyskania lokalu oraz środków strukturalnych na powstanie Gminnego Przedszkola

Przewidywane efekty :

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

2. Zaangażowanie młodzieży w życie społeczności lokalnej

3. Utworzenie ruchu lub stowarzyszenia młodzieży, mającego swą siedzibę oraz stałe miejsce regularnych spotkań

4. Zapewnienie opieki dzieciom, których matki podjęły pracę

CZWARTY CEL OPERACYJNY

Pomoc osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi wymagają szczególnego rodzaju wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Poznawanie i rozumienie problemów, trudności osób niepełnosprawnych jest zadaniem dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne przez fakt niepełnosprawności nie utraciły praw osoby ludzkiej. Mają prawo jak wszyscy żyć w społeczeństwie i korzystać z dóbr cywilizacji i ją współtworzyć.

Na terenie naszej Gminy zamieszkuje wiele osób niepełnosprawnych. Obecnie nie znamy dokładnej ilości osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, gdyż takich danych nie udało się pozyskać pracownikom GOPS w Wielkiej Nieszawce zarówno z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jak i z ZUS. Już sam fakt braku współpracy instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi wskazuje, że problematyka jest bardzo skomplikowana.

Proponowane działania :

1. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi.

2. Doradztwo specjalistyczne i pomoc ekonomiczna ( w myśl ustawy o pomocy społecznej ) osobom niepełnosprawnym.

3. Pomoc, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

4. Pomoc, dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

5. Zorganizowanie szkoleń przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu

6. Współpraca ze szkołami z terenu Gminy, Domem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, Ośrodkiem Kultury

Przewidywane efekty :

1. Usprawnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych.

2. Odciążenie rodzin w których występują osoby niepełnosprawne oraz poprawa sytuacji materialno – bytowej tych osób i rodzin .

3. Zyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych

PIĄTY CEL OPERACYJNY

Rozszerzenie usług dla ludzi starszych.

Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce do 2005r. w ogóle nie były świadczone usługi opiekuńcze. Pod koniec lat 90-tych na terenie gminy otwarty został Dom Pomocy Społecznej. Przez kilka lat osoby starsze, wymagające opieki i pielęgnacji, którym nie można było zapewnić stosownej opieki w miejscu zamieszkania często trafiały do Domów Pomocy. Procedura umieszczenia w takim DPS do końca 2003 roku była dość prosta a większość kosztów spadała na barki budżetu państwa. Z dniem 01 stycznia 2004r. wprowadzono zasadnicze zmiany w konsekwencji, których odpłatność za pobyt osoby w DPS w całości przeszła na zainteresowanych tj. w pierwszej kolejności pensjonariusza a dalej na jego rodzinę i gminę z której pochodzi osoba chcąca zamieszkać w Domu Pomocy. Analizując sytuację mieszkańców gminy Wielka Nieszawka stwierdzić należy, że od zmiany przepisów tylko jedna osoba z naszego terenu zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej i osoba ta sama pokrywa koszty swojego utrzymania. Zauważyć należy, że miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza DPS to obecnie kwota od 1500,-zł. do ponad 2.000,-zł. co dla gminy stanowi ogromne obciążenie finansowe. Koniecznością jest poszukiwanie nowych rozwiązań, które jednocześnie w pełni zaspokoją problemy ludzi starszych przy redukcji uciążliwych kosztów finansowych.

Ogólna dostępność do usług bytowych, urzędowych, mieszkaniowych, a nawet intelektualnych i zdrowotnych ułatwiają życie ludziom starszym i wydłużają okres ich samodzielności społecznej. Nieunikniony proces starzenia się stwarza konieczność podjęcia przez społeczeństwo wielu zadań.

Proponowane działania :

1. Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form działalności i inicjatyw – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie powstania i funkcjonowania “Klubu Seniora”.

2. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce celem zwiększenia procesu integracji między osobami starszymi

3. Rozszerzenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania,

4. Wdrożenie rządowego programu “Posiłek dla potrzebujących” poprzez powstanie stworzenie punktu wydawania posiłków,

5. Poszukiwanie ludzi młodych chcących służyć pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb w ramach wolontariatu ( sprzątanie, robienie zakupów) – współpraca ze szkołami na terenie Gminy oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewidywane efekty :

1. Respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie.

2. Zapewnienie komfortu psychicznego i poczucie bezpieczeństwa osobom starszym poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych.

4. Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

5. Rozwiązanie problemu trudności w samodzielnej, codziennej egzystencji osób starszych i samotnych

SZÓSTY CEL OPERACYJNY

Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

Szczególnie istotną kwestią w pomocy społecznej jest kształcenie pracowników socjalnych i poszukiwanie takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na skuteczne funkcjonowanie w pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do korzystania z niej jest przedsiębiorczość, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie do sukcesu przez pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Proponowane działania :

1. Upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli i zadań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.

2. Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych.

Przewidywane efekty :

1. Skuteczniejsze działania pracowników służb społecznych.

2. Wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych, w zależności od potrzeb

3. Podniesienie jakości oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług.

4. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.

III. Przebieg realizacji założeń

Przedstawiona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, obejmuje teren gminy Wielka Nieszawka, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz niektórych organizacji, instytucji i , takich jak m.in. :

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu;
 • Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce;
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Toruniu;
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Toruniu;
 • Komenda Policji w Toruniu;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce;
 • Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce;
 • Szkoła Podstawowa w Cierpicach;
 • Gimnazjum w Cierpicach;
 • Pedagodzy szkolni;
 • Proboszczowie Parafii w Cierpicach, Małej Nieszawce oraz Czerniewicach;

Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce przeznaczy na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się będą o dofinansowanie z innych źródeł. Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie :

 • konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań;
 • działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet samorządów;
 • uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć;
 • upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy.

Strategia ta jest ciągle “otwarta” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi dotyczące jej założeń i sposobu ich realizacji. Nieuniknionym jest, że z upływem czasu zmianie ulegać będą zarówno potrzeby jak i możliwości zaspokajania tych potrzeb. Wiele działań uzależnionych będzie od posiadanych środków, zaangażowania społeczności lokalnej oraz stanu gospodarczego kraju i co za tym idzie także Gminy Wielka Nieszawka. Możliwości pozyskiwania środków strukturalnych obecnie i w najbliższych latach stanowić będą znaczący czynnik warunkujący rozwój. Ważnym jest, aby niniejsza strategia systematycznie, w miarę potrzeb była modyfikowana i uzupełniana o elementy, które spowodują, że żaden z jej punktów nie straci na swej aktualności.

SPORZĄDZIŁA; A.Rybacka-Skorulska                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        /-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 11:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644