2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/183/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/183/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 2 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/167/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “9.437.386,00” zastępuje się sumą “11.115.017,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “11.387.386,00” zastępuje się sumą “11.539.017,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 1 pkt 3 kwotę deficytu w wysokości “1.950.000,00” zastępuje się kwotą “424.000,00”

4) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie uchwały zmieniającej budżet gminy na 2006 rok.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone własne. Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.

Do dochodów włączono środki, które Gmina otrzymała zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn. “Uporządkowaniegospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wielka Nieszawka” za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe środki w wysokości 1.516.855,00 zł są refundacją wydatków poniesionych na inwestycje wykonaną w roku poprzednim ze środków własnych Gminy i stąd nie zostały włączone do wydatków, tylko wpłynęły na zmniejszenie niedoboru budżetu.Ponadto włączono dotacje z funduszy celowych (PFRON) będące rekompensatą dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w zakładach pracy chronionej. Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Włączono również do dochodów kwotę, którą planuje się pozyskać na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy z tytułu wpłat przez ich uczestników.

Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 1.677.631,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone środki z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na stypendia dla uczniów oraz na realizacjęprogramu “Posiłek dla potrzebujących” i na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Nie włączono do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem sfinansowania wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku ponieważ środki na powyższy cel zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2006 rok. Uwzględniono również środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wysokości 112.300,00 zł.Proponuje się ponadto zwiększyć środki o 20.000,00 zł na wykonanie projektów budowlanych związanych z modernizacją budynku urzędu gminy i GOPS oraz dokonać przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o 151.631,00 zł i tym samym niedobór zmniejszył się do kwoty 424.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 11:59:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606