2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXVIII/184/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półr

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/184/06

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 CZERWCA 2006 ROK

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Opracować informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w następnej szczegółowości:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w układzie tabelarycznym w nie mniejszej szczegółowości niż uchwalona uchwała budżetowa tj. dział, rozdział i paragraf.

2.Wykonanie planowanych dochodów i wydatków za I półrocze w formie opisowej z omówieniem rozbieżności w ich wykonaniu.

3. Realizacja planowanych inwestycji

4. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

§ 2.

Opracować informację o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniającą:

1.Wykonanie planowanych dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż plan opracowany przez Kierownika i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną GOZ z omówieniem rozbieżności.

2. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze .

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (4 lipca 2006, 12:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716