2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/185/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX /185/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zmienionej uchwałami Nr XXXVI/167/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. i Nr XXXVIII/183/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/IV/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “11.145.590,00” zastępuje się sumą “11.638.390,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “11.569.590,00” zastępuje się sumą “11.638.390,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 1 pkt 3 kwotę deficytu w wysokości “424.000,00” zastępuje się kwotą “0,00”

4) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej budżet gminy na 2006 rok.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone własne i powierzone. Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Do dochodów włączono środki, które Gmina otrzymała zgodnie z umową zawartąz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wielka Nieszawka” za środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powyższe środki w wysokości 303.371,00 zł są refundacją wydatków poniesionych na inwestycje wykonaną w roku poprzednim ze środków własnych Gminy i stąd nie zostały włączone do wydatków, tylko wpłynęły na zmniejszenie niedoboru budżetu.Ponadto włączono dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych z przeznaczeniem zrównoważenie budżetu. Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 492.800,00 zł. Nie włączono do wydatków dotacji na zadania powierzone z przeznaczeniem sfinansowania utrzymania cmentarzy wojennych ponieważ środki na powyższy cel zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2006 rok. Proponuje się natomiast zwiększyć środki o 30.000,00 zł na wykup gruntów, gdzie zostanie wybudowania ścieżka rowerowa. Ponadto zostały włączone środki na PFRON, ponieważ Gmina zobowiązana jest odprowadzać składki. Zwiększono również środki na olej opałowy w szkołach z uwagi na długi okres zimowy i znaczną zwyżkę cen. W związku z wytypowaniem szkoły w Małej Nieszawce do projektu “Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską proponuje się zgodnie z deklaracją przystąpienia przeznaczyć 3.000,00 na szkolenia informatyczne nauczycieli. Wydatki budżetu zostały zwiększone o 68.800,00 zł i tym samym niedobór został zlikwidowany, czyli dochody równe są wydatkom (budżet zrównoważony).

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 11:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572