2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/186/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej.

 

Uchwała nr XXXIX/186/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006r.

 

w sprawie : zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. 2006r. nr 121, poz. 844/ , § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją / Dz. U nr 142, poz. 1017/

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwała określa tryb i formę udzielania zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ zwolnieniu – należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli ;

2/ ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844/

3/ ordynacji podatkowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 , nr 86, poz. 732, nr 85, poz. 727, nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. nr 66, poz. 470, nr 104, poz.708/

4/ przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej / Dz. U. nr 173, poz. 1807, nr 281, poz. 2777, z 2005r., Nr 33, poz. 289, nr 94, poz. 788,nr 143, poz. 1199, nr 175, poz. 1460, nr 177, poz. 1468, nr 178, poz. 1480, nr 183, poz. 1538, nr 179, poz. 1485, nr 180, poz. 1494, z 2006r. nr 17, poz. 127/

5/ nowo wybudowanych budynkach i budowlach - należy przez to rozumieć budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie niniejszej uchwały.

6/ nowo nabytych gruntach , budynkach i budowlach – należy przez to rozumieć grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie niniejszej uchwały.

7/ rozpoczęciu budowy, budowie , pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie - należy przez to rozumieć rozpoczęcie budowy, budowę, pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie , o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz 888, nr 96, poz. 959 , z 2005r. Nr 113, poz. 954, nr 163, poz. 1362 i poz. 1364, nr 169, poz. 1419, z 2006r. nr 12, poz.63/

8/ odsetkach za zwłokę – należy przez to rozumieć odsetki pobierane od zaległości podatkowych w trybie przepisów ustawy , o której mowa w pkt 3 ;

9/ działalności handlowej – należy przez to rozumieć :

a/ sprzedaż detaliczną paliw ( dział 50 grupa 50.5),

b/ handel hurtowy i komisowy ( dział 51),

c/ handel detaliczny (dział 52) w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) /Dz. U. z 2004r. Nr 33, poz 289, Nr 165, poz. 1727 /

10/ organie podatkowym – należy przez to rozumieć Wójta Gminy.

11/ podatniku – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3 . 1 . Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1/ nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności ,

2/ nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności ,

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres :

1/ 1 roku , jeżeli utworzono nie mniej niż 3 nowe miejsca pracy,

2/ 2 lat jeżeli utworzono nie mniej niż 6 nowych miejsc pracy ,

3/ 3 lat jeżeli utworzono nie mniej niż 12 nowych miejsc pracy,

4/ 4 lat jeżeli utworzono nie mniej niż 25 nowych miejsc pracy,

5/ 5 lat jeżeli utworzono nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy .

§ 4 . Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się :

1/ do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej,

2/ do nieruchomości przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształceń dotychczasowych podmiotów gospodarczych ,

3/ do nieruchomości spółek nowoutworzonych , które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienia majątku do spółki,

4/ do nieruchomości przedsiębiorców , którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Wielka Nieszawka.

§ 5. Warunkiem udzielenia zwolnienia ,o którym mowa w § 3 jest :

1/ dokonanie pisemnego zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z tego zwolnienia ,

2/ zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania i budynków nie później niż trzy miesiące od daty zgłoszenia , o którym mowa w pkt 1,

3/ zakończenie nowej inwestycji nie później niż dwa lata od daty zgłoszenia , o którym mowa w pkt 1,

4/ utworzenia nowych miejsc pracy nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia inwestycji,

§ 6 . Dla zastosowania zwolnienia , o którym mowa w § 3 podatnik zobowiązany jest przedłożyć organowi podatkowemu :

1/ akt notarialny w przypadku nabycia nieruchomości ,

2/ zaświadczenie o zakończeniu budowy wydane przez organ nadzoru budowlanego w przypadku nowo wybudowanych budynków i budowli,

3/ informację o liczbie zatrudnionych dotychczas pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia wg ostatnich 12 miesięcy wraz z kserokopiami lub wydrukami deklaracji rozliczeniowych / ZUS DRA i odpowiednich imiennych raportów miesięcznych / ZUS RCA, ZUS RNA/ wraz z dowodami zapłaty składek.

4/ informację o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji ,

5/ informację o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 7. 1. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące :

1/ poziomu zatrudnienia,

2/ kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

3/ kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji,

4/ wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informację o stanie zatrudnienia wraz z kserokopiami lub wydruki deklaracji rozliczeniowej ( ZUS DRA ) i odpowiednich imiennych raportów miesięcznych ( ZUS RCA, ZUS RNA) wraz z dowodami zapłaty składek – w każdym roku podatkowym w terminach do 31 stycznia , 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października.

3. Przekroczenie terminów wskazanych w ust. 1 powoduje utratę prawa do zwolnienia z dniem 1 stycznia danego roku podatkowego.

4. Na podstawie informacji , o której mowa w ust. 1 pkt 4 organ podatkowy dokonuje do dnia 31 stycznia oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.

5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia , o którym mowa w § 3 jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 8 . 1. Zmiana stanu zatrudnienia mająca wpływ na przysługujące zwolnienie powoduje wydłużenie albo skrócenie okresu zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2 .

2. Łączny okres zwolnienia , o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 5 lat podatkowych w odniesieniu do danej nieruchomości.

§ 9. Podatnik jest zobowiązany powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni o okolicznościach powodujących zmianę lub utratę prawa do zwolnienia.

§ 10 . 1 . Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku ;

1/ nie utworzenia nowych miejsc pracy w liczbie kwalifikującej do objęcia zwolnieniem;

2/ zmniejszenia liczby nowo zatrudnionych pracowników do poziomu nie uprawniającego do zwolnienia lub likwidacji nowo utworzonych miejsc pracy ;

3/ wprowadzenia w błąd organu podatkowego co do spełnienia warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia.

2 . Utrata prawa do zwolnienia , o którym mowa w ust. 1 , powoduje obowiązek zapłaty przez podatnika podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, w trybie przepisów Ordynacji podatkowej.

§ 11. 1 . Wójt Gminy w Wielkiej Nieszawce ma prawo kontroli spełniania przez podatnika warunków uprawniających do zwolnienia.

2 . Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi podatkowemu, iż spełnia on warunki do korzystania ze zwolnienia.

§ 12. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIX/186/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U z 2006r. nr 121, poz. 844 Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wprost w wyżej wskazanej ustawie. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, ułatwiają gminom udzielania takiej pomocy przedsiębiorcom. Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w takiej formie nie wymaga opinii prezesa UOKIK ani zgłaszania Komisji Europejskiej , jak było do tej pory. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego gminy Wielka Nieszawka w uchwale wprowadza się preferencje podatkowe dla przedsiębiorców.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 11:56:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664