2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/187/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Uchwała nr XXXIX/187/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r.

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, . nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r, nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167 poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/138/2005 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. 1 wykreśla się ppkt “h”,

2) w pkt. 1 – po pp-kcie oznaczonym lit. “j” dodaje się pp-kt oznaczony literą “k” w brzmieniu:

" k) Mała Nieszawka – ul. Toruńska dz. nr 376/4, 376/9, 376/11

3) w pkt. 2 – po pp-kcie oznaczonym lit. “h” dodaje się pp-kt oznaczony literą “i” w brzmieniu:

“i) Mała Nieszawka ul. Toruńska dz. nr 376/4, 376/9, 376/11”.

§ 2. Zadanie inwestycyjne mające na celu doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do nieruchomości w Wielkiej Nieszawce przy ul. Szkolnej zrealizować w 2007r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/187/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka                            z dnia 14 września 2006 rok.

1. Po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka” obejmującym odcinki objęte uchwałą nr XXX/138/2005 z dn. 27.10.2005r. § 1.1.1) i 2) zostały środki finansowe pozwalające na realizację kolejnych zadań .

2. W odpowiedzi na wnioski składane przez mieszkańców występuje konieczność budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

3. W § 1.1.1) rozszerza się zakres rzeczowy o odcinki w Małej Nieszawce – ul. Toruńska dz. nr 376/4, 376/9, 376/11.

4. W § 1.1.2) rozszerza się zakres rzeczowy o odcinki: Mała Nieszawka ul. Toruńska dz. nr 376/4, 376/9, 376/11.

5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna, o których mowa w p.3 i 4 będzie realizowana w oparciu o umowę zawartą z właścicielami działek podłączanych do budowanego wodociągu i sieci kanalizacyjnej. Zawarta umowa określa podział obowiązków – Gmina Wielka Nieszawka wybuduje sieć wodociągową i kanalizacyjną na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie mieszkańców .

6. Przeniesienie zadania inwestycyjnego w Wielkiej Nieszawce ul. Szkolna sieć kanalizacyjna na 2007r. podyktowane jest koniecznością przeprojektowania trasy kanalizacji ze względu na zmiany przepisów o lasach państwowych.

7. Dla ujednolicenia informacji na temat rzeczowego zakresu zadań inwestycyjnych załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest ujednolicony tekst uchwały nr XXX/138/2005 z dnia 27.10.2005r. uwzględniający zmiany przez nią wnoszone.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 12:09:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689