2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Uchwała Nr XXXIX / 188 /06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006r

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/176/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2.Działania, o których mowa w ust. 1 powinny w pierwszej kolejności dotyczyć w szczególności inwestycji w następującym zakresie:

 1. inwestycje drogowe w gminie:

a) drogi

Wielka Nieszawka:

- ul. Przemysłowa (do ślusarzy)

- ul. Lipowa

- ul. Narcyzowa

Mała Nieszawka:

- ul. Wodociągowa (utwardzenie i sprysk),

- ul. Miła,

Cierpice:

- ul. Sosnowa (przedłużenie),

- ul. Dybowska (Dybowo – Kąkol),

- ul. Dobra (od siedziby firmy Baxpol do granicy lasu),

- osiedle przy firmie Andrewex,

Brzoza:

- ul. Ciechocińska.

b) chodniki

- Cierpice, ul. Długa,

c) oświetlenie ulic:

Mała Nieszawka:

- ul. Widok,

- ul. Wałowa (od Toruńskiej do kanału),

- ul. Kręta (od Toruńskiej do kanału),

                              - ul. Topolowa - przy kościele (od Toruńskiej do kanału),

                              - ul. Bydgoska,

Cierpice:

                              - ul. Sosnowa ( od S-10 do osiedla mieszkaniowego Stokrotka),

                              - ul. Sosnowa (odgałęzienie do osiedla przy tartaku),

- ul. Poznańska,

Brzoza:

- ul. Ciechocińska,

 1. place zabaw:

- osiedle przy firmie Andrewex, Cierpice,

- osiedle po zakładzie rolnym, Mała Nieszawka,

 1. kanalizacja i wodociągowanie gminy:

a) kanalizacja:

- ul. Szkolna, Wielka Nieszawka,

- ul. Nad Potokiem, Cierpice,

- ul. Topolowa-Kręta-Wałowa, Mała Nieszawka (tereny nie skanalizowane wzdłuż wału przeciwpowodziowego),

- ul. Toruńska, Mała Nieszawka (działki od nr 197/2 do nr 220),

- ul. Złota (cz. południowa),

- ul. Pogodna, Wielka Nieszawka,

- ul. Długa, Cierpice,

- osiedle przy ul. Parkowej, Cierpice,

- ul. Polna (przedłużenie), Mała Nieszawka,

b) wodociąg:

- Cierpice – połączenie pierścieniem do osiedla mieszkaniowego Stokrotka oraz wymiana 10 zasuw na terenie gminy,

- ul. Złota (część północna),

- osiedle przy ul. Parkowej, Cierpice,

- ul. Polna (przedłużenie), Mała Nieszawka,

 1. wykonanie infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych:
  1. Jarki, Cierpice – wykupy gruntów, przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu , wykonanie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej.
 1. wykonanie infrastruktury technicznej terenów powojskowych:

  1. uporządkowanie terenu (odtworzenie granic, ew. prace saperskie, odkrzaczenie, itp.),

  2. przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
  3. podjęcie czynności związanych z uzbrojeniem terenu,

5) budowa Centrum Sportu i Rekreacji.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX / 188 /06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych

Podjęcie uchwały jest spowodowane koniecznością skonkretyzowania zakresu najbliższych do wykonania zadań inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się okresem aplikowania przez gminę o środki zewnętrzne (m.in. z Unii Europejskiej) na nowy okres programowania na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 12:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 944