2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/189/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznaczonej numerami działek 164/7 i 164/13 ( od p. Tadeusz Murawskiego).

Uchwała Nr XXXIX/189/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznaczonej numerami działek 164/7 i 164/13 (od p. Tadeusza Murawskiego).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 118) uchwala się co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością p. Tadeusza Murawskiego, oznaczonej geodezyjnie numerami działek: 164/7 i 164/13 obręb Cierpice, o powierzchni odpowiednio 0,0400 ha i 0,0182 ha, łącznie 0,0582 ha, za cenę 2.328,00 zł. (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/189/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku

Pan Tadeusz Murawski wystąpił z wnioskiem o wykupienie gruntu w Cierpicach, oznaczonego geodezyjnie numerami działek: 164/7 i 164/13 o powierzchni łącznej 582 m². Działki te znajdują się w granicach pasa drogowego ulicy Zakątek.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 12:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703