2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIX/190/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XXXIX / 190 /06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie: art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003, nr 159, poz.1547, Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 219, Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242) na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka,

Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w roku 2006 na obszarze gminy Wielka Nieszawka tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz ustala się jego numer, granicę a także siedzibę obwodowej komisji według poniższej tabeli:

Numer obwodu

głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

Dom Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 18

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka  Nr XXXIX / 190 /06                       z dnia 14 września 2006r.

Zgodnie z art. 30 ust 2b ustawy z dnia 16 lipca 2998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U z 2003 r., nr 159, poz. 547, ze zm.) Rada Gminy na wniosek wójta tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził kierownik jednostki w piśmie z dnia 23.08.2006 r. (DAG/0718-16/2006). Obwód odrębny tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na przewidywany dzień wyborów przebywać ok. 90 wyborców (na podstawie informacji dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce).

Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (18 września 2006, 12:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769