2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XL/191/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku

Uchwała Nr XL/191/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 , Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131 poz.1091, Nr 122 poz.1020, Nr 167 poz.1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 144 poz.1043 )

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/124/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

“ § 7.1. Wysokość stypendium szkolnego zależy od wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie osoby wnioskującej, i odpowiada:

1) 100% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.992 ) o świadczeniach rodzinnych zwanej dalej “ustawą o świadczeniach rodzinnych” - przy dochodzie nie wyższym niż 150,-zł. /na osobę w rodzinie

2) 90% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przy dochodzie wyższym niż 150,-zł. i nie wyższym niż 250,-zł. / na osobę w rodzinie

3) 80% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przy dochodzie na osobę w rodzinie wyższym niż 250,-zł. i nie wyższym niż 100% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.) o pomocy społecznej zwanej dalej “ustawą o pomocy społecznej”,

2. Jeżeli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie zostanie rozdysponowana w całości , wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 1 może być podwyższona do:

1) 200% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przy dochodzie nie wyższym niż 150,-zł. /na osobę w rodzinie

2) 180% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przy dochodzie wyższym niż 150,-zł. i nie wyższym niż 250,-zł. / na osobę w rodzinie

3) 160% kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przy dochodzie wyższym niż 250,-zł. i nie wyższym niż 100% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie

3. W pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.

2). § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które nie przekroczyć kwoty odpowiadającej pięciokrotności kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/191/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz.U. Nr 130 , poz.903 z dnia 19 lipca 2006r.) od dnia 01 września 2006r. w życie weszła zmiana wysokości świadczeń rodzinnych. Kwoty świadczeń zasiłku rodzinnego, stanowiły podstawę ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów i w związku ze zmianą tych kwot zaistniała konieczność zmiany Uchwały, w której pierwotnie określone kwoty z dniem 01 września br. były w sprzeczności z ustawą o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2006, 11:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656