2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XL/192/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała nr XL/192/2006

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.10.2006r

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 214 poz. 1806, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz.1271, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/138/2005 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 27 października 2005r. w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 - § 1 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

“5) Projekty budowlane

a) Remont budynku Ośrodka Kultury z adaptacją pomieszczeń b. ślusarni na potrzeby prowadzenia przedszkola”

b) Ekspertyza techniczna wraz z analizą ekonomiczną modernizacji budynku Urzędu Gminy oraz opinia techniczna budynku GOPS”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/192/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

1. W związku z zamiarem utworzenia przedszkola niepublicznego przeznacza się pomieszczenia po byłej ślusarni na potrzeby prowadzenia przedszkola w zrealizowanym projekcie remontu budynku Ośrodka Kultury.

2. Realizując dotychczasowe zapisy uchwały nr XXX/138/05 z dnia 27.10.2005 r. została zlecona ekspertyza techniczna budynku urzędu gminy wraz z analizą ekonomiczną oraz opinia techniczna budynku GOPS. Opracowania te zostały wykonane. Wykazały one, że orientacyjne koszty adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe oraz modernizację pomieszczeń istniejących w budynku urzędu gminy oraz GOPS są porównywalne z kosztem budowy nowego obiektu. Doprowadzenie istniejących obiektów do stanu gwarantującego wymagany poziom użytkowy i zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami i normatywami byłoby mało opłacalne. W związku z powyższym odstępuje się od projektu budowlanego na modernizację budynku urzędu gminy i GOPS.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2006, 12:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665