2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XL/193/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała nr XL/193/2006

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.10.2006r

 

w sprawie utworzenia przedszkola niepublicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 214 poz. 1806, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz.1271, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Przystąpić do działań zmierzających do stworzenia warunków materialno – technicznych umożliwiających prowadzenie przedszkola niepublicznego na terenie gminy.

§ 2. W celu realizacji tego przedsięwzięcia należy podjąć w szczególności działania zmierzające do zaadaptowania pomieszczeń po byłej ślusarni przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/193/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców w gminie i to w większości mieszkańców w wieku rozwojowym rośnie zapotrzebowanie również na opiekę przedszkolną. Należy zatem przystąpić do działań zmierzających do utworzenia przedszkola. W tym celu należy zaadoptować pomieszczenia po byłej ślusarni przy Ośrodku Kultury.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2006, 12:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626