2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

uchwała Nr XL/194/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała Nr XL/194/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2006 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o numerach:184/1, 192/1, 192/2,192/3 w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie art.14 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach:184/1, 192/1, 192/2, 192/3 w Wielkiej Nieszawce, zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1, określono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/194/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 rokuw sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu gminy Wielka Nieszawka.

Wykonano analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Opracowanie planu umożliwi inwestowanie związane z kontynuacją dotychczasowej działalności na przedmiotowym terenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2006, 12:26:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719