2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XL/195/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

 

U C H W A Ł A N  R XL / 195 / 2006

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROK

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zmienionej uchwałami Nr XXXVI/167/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr XXXVIII/183/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. i Nr XXXIX/185/06 z dnia 14 września 2006 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/IV/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “11.638.390,00” zastępuje się sumą “12.118.758,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “11.638.390,00” zastępuje się sumą “12.118.758,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

U Z A S A D N I E N I E    do uchwały Nr XL/195/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone własne i zlecone. Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych z przeznaczeniem zrównoważenie budżetu. Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 480.368,00 zł.

Nie włączono do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz na program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważ środki na powyższe cele zostały uwzględnione już w przyjętym budżecie na 2006 rok. Pozostałe dotacje zostały włączone po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto proponuje się dokonać korekty planu finansowego GFOŚ w związku z obowiązkiem przekazania wyższych środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym proponuje się podwyższyć plan wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w budżecie poprzez przesunięcie z zadań inwestycyjnych, z których wykorzystano mniej środków oraz ze zwiększenia planu dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Wydatki budżetu zostały zwiększone również o kwotę 480.368,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2006, 12:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547