2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy.

 

Uchwała Nr I/1/2006

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Wielka Nieszawka stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy zachowaniu quorum wskazanego w przepisie j.w. Przewodniczącym Rady Gminy Wielka Nieszawka został wybrany Pan Bronisław Krywionek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr I/1/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Wielka Nieszawka w celu organizacji prac rady i prowadzenia obrad, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego .

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 listopada 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2007, 10:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588