2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała Nr II/3/2006

Rady Gminy Wielka Nieszawka  dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337), § 28, ust. 1 pkt 1, § 29, pkt 1 oraz § 16 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Wielka Nieszawka uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Kujawa Rafał - przewodniczący Komisji,

2) Eichberger Krystyna - członek Komisji,

3) Sobiech Jolanta - członek Komisji,

4) Dąbrowski Józef - członek Komisji.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr II/3/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutem Gminy Wielka Nieszawka oraz Regulaminem Rady Gminy, stanowiącym zał. nr 5 do Statutu Gminy - Rada Gminy ze swojego grona powołuje Komisję Rewizyjną.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (4 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2007, 10:33:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596