2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr IV/7/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

 

Uchwała Nr  IV/7/2006

Rady  Gminy  Wielka  Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, / art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969/ Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. /M. P. nr 74, poz. 745 / obniża się z kwoty 35,52zł za 1q do kwoty 30zł za 1q.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/7/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka .

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Dz. U. z 2006 r. nr 136,poz. 969) Rada Gminy jest upoważniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. ( M.P. nr 74,poz. 745) wynosi 35,52 zł/1q. Proponuje się obniżyć średnia cenę skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka z kwoty 35,52 zł/q do kwoty 30,00 zł/1q.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (10 stycznia 2007, 14:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621