2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr  IV/8/2006

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, / art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 / Rada Gminy Wielka Nieszawka   u c h w a l a , co następuje :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków powierzchni - 0,64zł od 1m2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchni - 3,65zł od 1 ha

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe lubsymbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego powierzchni - 0,15zł od 1 m2

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego powierzchni - 0,34zł od 1 m2

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych powierzchni użytkowej - 0,53zł od 1 m2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,90zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym powierzchni użytkowej - 8,66zł od 1 m2

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie powierzchni użytkowej - 3,15zł od 1 m2

f) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni użytkowej powyżej 200m2 powierzchni użytkowej - 6,23zł od 1 m2

3) od budowli - 2 % ich wartości

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców z wyjątkiem gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych , osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty zajęte na :

a) plebanie,

b) cmentarze wojenne,

2) budynki plebanii.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody stanowiące własność gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/147/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.5. ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych( Dz.U. z 2006 r.Nr 121,poz. 844) Rada Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Radzie Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (10 stycznia 2007, 14:41:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785