2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr IV/9/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IV/9/2006

Rady  Gminy  Wielka  Nieszawka  z dnia 11 grudnia 2006 r

w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128 oraz art. 10 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844/ Rada Gminy uchwala , co następuje :

§1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 628,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.040,00 zł

c) powyżej 9 ton    1.246,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 18 ton:

- o liczbie osi – dwie    1.311,00 zł

- o liczbie osi – trzy     1.363,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie     1.468,00 zł

- o liczbie osi – trzy      1.468,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  1.469,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie      1.678,00 zł

- o liczbie osi - trzy       1.678,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  1.678,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie       1.468,00 zł

- o liczbie osi – trzy        1.417,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi- dwie         1.600,00 zł

- o liczbie osi – trzy        1.600,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej 1.623,00zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie        2.482,00 zł

- o liczbie osi - trzy         2.482,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  2.482,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton    1.284,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie   841,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie    1.434,00 zł

- o liczbie osi - trzy     1.434,00 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi – dwie    1.745,00 zł

- o liczbie osi – trzy     1.747,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie      1.050,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie       1.953,00 zł

- o liczbie osi - trzy        1.953,00 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie       1.953,00 zł

- o liczbie osi - trzy        2.500,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton     1.071,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna      528,00 zł

- o liczbie osi- dwie        522,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna     633,00 zł

- o liczbie osi – dwie       866,00 zł

- o liczbie osi - trzy         866,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie      1.169,00 zł

- o liczbie osi – trzy       1.102,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna        582,00 zł

- o liczbie osi - dwie          573,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna        737,00 zł

- o liczbie osi - dwie           1.314,00 zł

- o liczbie osi - trzy         1.314,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie        1.721,00 zł

- o liczbie osi – trzy         1.635,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc      1.071,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.497,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII /148/05 z dnia 30 listopada 2005r w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/9/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku.

W projekcie uchwały zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wobec powyższego dokonano w projekcie uchwały na 2007 rok przeliczenia stawek gminnych o 1% w stosunku do 2006 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (11 stycznia 2007, 07:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632