zamówienie na:

Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 5150000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-07-29 Nr sprawy I-341-04/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” w oznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert: 1. Konsorcjum UNIBEP S.A. – Lider 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 18 „PRZEMYSŁÓWKA” PBP Holding sp. z o.o. - Partner ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn 2. Konsorcjum PRI POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie, Pion Bud. Ogólnego, Oddział Wyk. w Gdańsku – Lider ul. Na piaskach 10, 80-846 Gdańsk VECTRA Spółka Akcyjna – Partner ul. Otolińska 21, 09-407 Płock 3. Konsorcjum MOSTOSTAL WARSZAWA SA – Lider ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa Przeds. Bud.Przem. CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA -Partner ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków 4. EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa 5. Konsorcjum ERBUD SA – Lider ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa P.W. INTEM inż. M. Krawczyk – Konsorcjant ul. Niska 3B, 40-678 Katowice 6. Konsorcjum Przed. Tech.Bud. NICKEL sp. z o.o. – Lider Jelonek k/Poznania ul. Obornicka 6B, 32-002 Suchy Las Przed. Budowlane ZUR sp. z o.o. - Partner ul. Toruńska 7, 44-100 Gliwice 7. Konsorcjum Przed.Bud.-Inż. SANMEL sp. z o.o. – Lider ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica Przed.Usług Bud. i Tech. MARBUD sp. z o.o. – Partner ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń Przed.Prod.-Usług.-Handl. TRANSCOM sp. z o.o. – Partner ul. Józefowska 81, 40-145 Katowice 8. Konsorcjum SKANSKA SA – Lider ul.Gen.Zajączka 9, 01-518 Warszawa BLUE POINT –inzynieria basenowa Z.i D.Jaśkiewicz –Partner ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok 9. Konsorcjum ALSTAL-Budownictwo Alojzy Szczupak – Lider Jacewo 76, 88-100 Inowrocław ALSTAL-DROGI sp. z o.o. – Partner ul. M.Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia – druk ZP-21. Komisja przetargowa działająca w dn. 29.06.2009r. – 27.07.2009r. dokonała oceny ofert. W wyniku oceny wykluczony został zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 Wykonawca - Konsorcjum ERBUD SA – Lider ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa P.W. INTEM inż. M. Krawczyk – Konsorcjant ul. Niska 3B, 40-678 Katowice , a jego oferta nr 5 została odrzucona, na podstawie art. 24 ust. 4 . Konsorcjantem w konsorcjum składającym ofertę jest podmiot , który uczestniczył w przygotowaniu prowadzonego postępowania oraz osoby uczestniczące w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania. Odrzucona została również oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo Bud.-Inż. SANMEL sp. z o.o. – Lider ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica, Przedsiębiorstwo Usług Bud. i Tech. MARBUD sp. z o.o. – Partner ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń, Przedsiębiorstwo Prod.-Usług.-Handl. TRANSCOM sp. z o.o. – Partner ul. Józefowska 81, 40-145 Katowice jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Wykonawca nie wykazał dysponowania osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. V. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum firm: ALSTAL-Budownictwo Alojzy Szczupak – Lider Jacewo 76, 88-100 Inowrocław ALSTAL-DROGI sp. z o.o. – Partner ul. M.Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 9 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/142/2009 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2009r. na realizację przedmiotowego zadania została przeznaczona kwota 34 965 566,00 zł.  
                        Wielka Nieszawka 13.05.2009r.

 I-341-4/2009  
 
                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  


przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.05.2009r.
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, tel. (056)678-12-12, (056)678-10-93
 

2.TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony  

3.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/  
 

4.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :


Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce
 
 
Przedmiotem zamówienia jest  budowa wraz z rozruchem:
1)     pływalni krytej z nieckami ze stali nierdzewnej, z funkcjami towarzyszącymi, dostawa i montaż wyposażenia,
2)     hotelu z 60 miejscami noclegowymi, z: lokalami usługowymi ( kawiarnią, barami), restauracją, salami konferencyjnymi, dostawa i montaż wyposażenia,
3)     infrastruktury towarzyszącej: drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, przyłącza wod-kan. kablowe linie NN i oświetlenie terenu, stacja transformatorowa.
 
 Dane techniczne  obiektu
 
HOTEL
Pow. zabudowy:         1861.11 m2
Pow. netto:                 3597.2  m2
Pow. Całkowita           5583.3 m2
Kubatura:                    11.031  m3
BASEN:
Pow. zabudowy:         2088.9 m2
Pow. netto:                 3699.7 m2
Pow. Całkowita           5076.5 m2
Kubatura:                    22718.2 m3
RAZEM
Pow. zabudowy:         3950.0  m2
Pow. netto:                 7296.9  m2
Pow. Całkowita          10659.8 m2
Kubatura:                  33749.2  m3
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 

5.OFERTY WARIANTOWE: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: -termin wykonania całości zamówienia                                                  18 m-cy

7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:   Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1)     posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2)     posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4)     nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych: 
zał. nr 2 i 3.
2. Wykonawca musi w szczególności wykazać:
1)     wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej:
a)     jednego obiektu obejmującego krytą  pływalnię z funkcjami towarzyszącymi, gdzie niecka basenu o pow. lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 została wykonana ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z której wynika , że jeden z wykonawców wykonał obiekt krytej pływalni z basenem o pow. lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 a drugi z wykonawców wykonał nieckę basenową ze stali nierdzewnej o pow. nie mniejszej niż 250 m2
 oraz
b)    innego obiektu  o kubaturze nie mniejszej niż 10.000,00 m3 w zakresie którego wchodziły roboty żelbetowe, murowe, wykończeniowe, instalacji elektrycznej, wod.kan., c. o., wentylacyjnej, teletechnicznej,
2)     dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia,
3)     dysponowanie kadrą techniczną zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi następujące uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w specjalności: 
a)     kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji  kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 10 000m3, w tym jednego obiektu wyposażonego w nieckę basenową ,
b)    kierownik robót instalacyjnych, sanitarnych i technologicznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych przy realizacji min 2 zadań inwestycyjnych obejmujących swym zakresem budowę obiektu wyposażonego w baseny pływackie lub innych obiektów zawierających instalacje technologiczne oczyszczania i uzdatniania wody, a także udokumentowanym doświadczeniem w zakresie budowy układów grzewczych opartych na pompach ciepła i kolektorach pionowych i poziomych,
c)     kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robó elektrycznych przy realizacji min 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów kubaturowych  mających w swym zakresie instalacje elektryczne, automatyki i sterowania instalacji technologicznych,
d)    kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych przy realizacji min 2 realizacji w zakresie budowy parkingów, chodników i dróg publicznych
e)     kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych przy realizacji min 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów kubaturowych , mających w swoim zakresie instalacje telekomunikacyjne
f)     kierownik prac  geologicznych posiadający kwalifikacje do wykonywania czynności dozoru geologicznego i kierowania w terenie robotami geologicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. z 2006r. nr 124 poz. 865) oraz posiadający odpowiednie  doświadczenie zawodowe w pełnieniu dozoru i kierowania robotami geologicznymi
4)     osiągnięcie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres ) średniorocznego obrotu w wysokości 25 mln PLN
5)     posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowych na kwotę nie mniejszą niż 30 % wartości brutto złożonej oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowych mogą spełniać łącznie ),
6)     posiadanie polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z rozszerzeniem  o:
a)      odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (bez podlimitu) z zachowaniem lub nie prawa do regresu,
b)    odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż 1 000 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
c)     odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, jeżeli takie pojazdy będą używane na placu budowy z podlimitem 500 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
d)    odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe z podlimitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego to 10% szkody nie mniej niż 2 000,00 zł oraz 10% szkody nie mniej niż 5 000,00 zł dla czystych strat finansowych i szkód w środowisku,
7)     złożenie oferty (na załączonym do SIWZ zał. nr 1).
 
Ocena spełniania warunków przedstawionych w p. 5 i 6 zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.


8.WADIUM:  500.000PLN
 
9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:               cena - 100%
 
10.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy skłądać do dnia 24.06.2009r. do godziny 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 
  
11.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 60 DNI
 
12.UMOWA RAMOWA: Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
 
13.AUKCJA ELEKTRONICZNA: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 

                                                                                WÓJT
                                                                                                                                                  
                                                               /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Ogłoszenie wyników (202kB) pdf

ZP-21 (151kB) pdf

SIWZ (93kB) word

SIWZ (368kB) pdf
 

Dokumentacja projektowa

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 (90kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2 (94kB) pdf

Informacja o wniesionym proteście (950kB) pdf


Wyjaśnienie do SIWZ nr 3 (82kB) pdf

Zał. nr 1 od wyjasnienia nr 3 (58kB) pdf

Zał. nr 2 do wyjaśnienia nr 3 (1087kB) pdf

Zał. nr 3 do wyjaśnienia nr 3 (1363kB) pdf

Odpowiedź nr 4 (91kB) pdf

Rozstrzygnięcie protestu (500kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 5 (51kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ nr 6 (92kB) pdf

Zał. nr 1 do wyjaśnienia nr 6 (59kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 7 (40kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ nr 8 (41kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ nr 9 (37kB) word

Zał. nr 1 do wyjaśnienia nr 9 (316kB) pdf

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert (71kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 10 (76kB) word

Zał. nr 1 do wyjaśnienia nr 10 (278kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 11 (54kB) word

Zał. nr 1 do wyjaśnienia nr 11 (1295kB) plik

Wyjaśnienie do SIWZ nr 12 (93kB) plik

Zał. nr 1 do wyjaśnienia nr 12 (166kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 13 (51kB) word

Ogłoszenie o zmianie SIWZ (85kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 14 (52kB) plik

Ogłoszenie o zmianie SIWZ (2) (67kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 15 (44kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ nr 16 (59kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ nr 17 (50kB) word


Wyjaśnienie do SIWZ nr 18 (54kB) word

Jednolity tekst projektu umowy po zmianach (114kB) word

Ogłoszenie o zmianie SIWZ (3) (68kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 19 (40kB) word


Wyjaśnienie do SIWZ nr 20 (53kB) word

Miejsce poboru prądu (504kB) jpg

Wyjaśnienie do SIWZ nr 20 uzupeł. (29kB) plik

metryczka


Opublikował: Małgorzata Wieczerzak-Małysz (13 maja 2009, 14:52:01)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Wieczerzak-Małysz (30 lipca 2009, 09:40:08)
Zmieniono: dodanie - ogłoszenie wyników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10229