zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OŚS.271.2.2013
wartość: Powyżej progów unijnych art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 06.05.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 2.099.000,00 zł Słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 100 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 10.05.2013r.  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
I.                   ZAMAWIAJĄCY:

1.                  Nazwa Zamawiającego:
                     Gmina Wielka Nieszawka 
2.                  Adres Zamawiającego:
                     Urząd Gminy Wielka Nieszawka
                     ul. Toruńska 12
                     87-165 Cierpice
3.                  REGON: 871118750 
4.                  NIP: 8792593680
5.                  Internet:
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
e- mail: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl 
6.                  Numer telefonu: (0-56) 678-10-93 faks: (0-56) 678-12-12
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
powyżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp. 
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CPV –
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Wielka Nieszawka. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych oraz niezamieszkałych.
 
2.1.      Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia
                        odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z
art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami określonymi w pkt. 2.19. ppkt. 10 i 12 SIWZ.
2.2.      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ustawienia na czas realizacji zamówienia:
2.2.1.    pojemników o pojemności 60 l, lub 120 l, lub 240 do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej.
2.2.2     pojemników o min. pojemności 1100 l do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej.
2.2.3.    worków o pojemności  min. 60 l przeznaczonych do segregowania odpadów suchych oraz szkła.
2.2.4.    pojemników o pojemności min 60l do zbierania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji.
2.2.5.    pojemników o pojemności 1100 l oraz kontenerów o pojemności 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3
Pojemniki o których mowa w pkt. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 , 2.2.4, 2.2.5 dostarczane są bez dodatkowej opłaty, wg zapotrzebowań złożonych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości.
Pojemniki zostaną ustawione przez wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości w terminie do dnia 01.07.2013 r.
2.3.      Pojemniki, o których mowa w pkt. 2.2 powinny mieć kolor żółty w przypadku worków przeznaczonych do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali (odpadów suchych). Do zbierania szkła należy stosować worki białe. Do zbierania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji wykonawca zastosuje pojemniki w kolorze brązowym .
2.4.      Wykonawca zobowiązany będzie do minimum dwukrotnego umycia pojemników w ciągu roku. Mycie pojemników powinno być przeprowadzone w okresie:
                        2.4.1.    Pierwszy raz w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
2.4.2.    Drugi raz w terminie do dnia 31 października danego roku.
2.5.      Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów, odpowiedzialność ponosi wykonawca.
2.6.      Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wykonawca będzie realizował zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia, wg stałego harmonogramu.
W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym lub następnym dniu roboczym po dniu wolnym.
2.7.      Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów komunalnych, przygotowanych do wywozu z terenu nieruchomości.
2.08.         Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z
częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.09.     Wywóz zebranych odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Toruniu na
ul. Kociewskiej 37/53 (RIPOK).
2.10.     Oprócz odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dni robocze, w terminie do 24 godz. po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. Wykonawca w terminie do dnia 01 lipca 2013r. dostarczy do PSZOK przy oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce pojemniki, w których będą gromadzone segregowane odpady:
2.10.1      specjalistyczne pojemniki- kontenery magazynowe na odpady niebezpieczne o pojemności min. 1,1 m3 w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (środki chemiczne i akumulatory).
2.10.2      Pojemniki kontenery (mogą być siatkowe) o pojemności min 5 m3 w ilości 3 szt. Każdy pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (opony, elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe).
2.10.3      Pojemnik zamykany od góry o pojemności min. 240 l w ilości 1 szt z przeznaczeniem na zużyte baterie.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz.
2.11.     Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia po 1 szt.  pojemników do przeterminowanych leków o pojemności min 60 l oraz realizacji ich wywozu we wskazanych przez  Zamawiającego punktach.
            Wykaz punktów (stan na 28.01.2013) o których mowa w zdaniu poprzednim:
1) punkty apteczne:
            - Mała Nieszawka, ul. Toruńska 112
            - Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 14
2) ośrodek zdrowia w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18
Wykonawca będzie zobowiązany, po otrzymaniu informacji od pracownika placówek wyszczególnionych w punktach 1-2 odebrać, a następnie wywieźć odpady, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.
2.12.Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością ustalaną indywidualnie z Zamawiającym.
Do zbierania tych odpadów służą worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1000 litrów, dostarczane właścicielom nieruchomości bez dodatkowej opłaty.
2.13      Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów zmieszanych z dróg, lasów oraz poligonu wojskowego z częstotliwością ustalaną indywidualnie z Zamawiającym.
2.14       Wykonawcy w ramach realizacji umowy nie wolno mieszać selektywnie
zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami.
2.15      Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu
nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów jako zmieszanych.
2.16          O sytuacji opisanej w pkt. 2.15 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą
elektroniczną, fax. lub pisemnie, w terminie do 2 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza  protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu należy dołączyć również zdjęcia oraz nagranie z kamery.
2.17      Ze względu na obowiązek selektywnego zbierania odpadów, wykonawca do dnia
            01.07.2013 r. dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości:
1)      3 szt. worków w kolorze żółtym na odpady segregowane suche,
2)      1 szt. worków  w kolorze białym na szkło.
3)      1 pojemnik w kolorze brązowym do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów). 
            Worki do segregowanych odpadów powinny być odpowiednio opisane.
Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości zgłosił potrzebę większej ilości worków (jednorazowo max dodatkowo 3 szt.).
2.18  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu
            dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
2.18.1      Informacji, o których mowa w pkt. 2.15. SIWZ.
2.18.2      Raport na koniec III kwartału 2013 r. o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.
2.18.3      Raporty kwartalne zawierające ilości i rodzaje pojemników, o których mowa w pkt. 2.18.2. SIWZ.
2.18.4      Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2.18.5      Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.
2.18.6      Sprawozdań z działań określonych w pkt. 2.26 i 2.27 w terminach raz na kwartał.
2.19.     Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązującymi w okresie realizacji umowy. Na dzień sporządzania niniejszej specyfikacji są to w szczególności:
1)         ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 - ze zmianami),
2)         ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.   U. z 2012, poz. 391),
3)         ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 - ze zmianami),
4)         ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – ze zmianami),
5)         ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. , Nr 180, poz. 1495 – ze zmianami),
6)         ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 – ze zmianami),
7)         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 – ze zmianami),
8)         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. , Nr 249, poz.1674 – ze zmianami),
9)         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1206 – ze zmianami),
10)       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 645),
11)       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. , poz. 630),
12)       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 676),
13)       uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 2028),
14)       uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023
(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 2028),
15)       uchwała Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Nieszawka,
16)       uchwała Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.20.     Do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie stosował:
2.20.1   Samochody bezpylne do wywozu zmieszanych odpadów nie starsze niż 10 lat o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) z dwiema osiami
pędnymi – w ilości min. 1 szt.
2.20.2      Samochody bezpylne do wywozu segregowanych odpadów nie starsze niż 10 lat o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) – w ilości min. 2 szt.
2.20.3      Samochody bezpylne do wywozu segregowanych odpadów o ładowności powyżej 5 Mg (pojemność min. 15 m3) – w ilości min. 1 szt.
2.20.4   Samochody do wywozu odpadów ulegających biodegradacji (mokrych)
z wanną odciekową, o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) – w ilości min. 1szt. 
2.20.5   Samochody hakowe o dopuszczalnej ładowności min. 12 Mg przystosowane do odbioru odpadów budowlanych w kontenerach o pojemności 9,5 m3 i większych – w ilości min. 1 szt.
2.20.6   Samochody hakowe o dopuszczalnej ładowności min. 5 Mg przystosowane do odbioru odpadów zebranych w kontenerach o pojemności 5,0 m3
i większych – w ilości min. 1 szt.
2.20.7   Samochody ciężarowe z windą o udźwigu 1 Mg, o  ładowności min. 5,5 Mg przystosowane do wstawiania pojemników – w ilości min. 1 szt.
2.20.8   Myjka do pojemników o zamkniętym obiegu wody, przystosowana do mycia
i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów– w ilości min. 1 szt.
2.20.9   Samochód dostawczy o ładowności ca 1 Mg z systemem załadunku pojemników od 60 l do 240 l.w ilości min. 1 szt.
 
2.21.     Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu.
2.22.     Pojazdy muszą być poddawane okresowemu myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą właściwy stan sanitarny.
2.23.     Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.
2.24.     Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia do uprzątnięcia miejsca po opróżnieniu  pojemnika.
2.25.     Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy magazynowo- transportowej, spełniającej wymogi powszechnie obowiązujących przepisów.
2.26.     Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do prowadzenia różnych form działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez mieszkańców oraz ich segregowania. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być dostosowane do potrzeb i wieku  odbiorców.
            2.27.     Działania, o których mowa w pkt. 2.26. będą realizowane przez osobę posiadającą
                        odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne, potwierdzone
zrealizowanymi projektami w tym zakresie (minimum 3 projekty):
1) na terenie placówek oświatowych w klasach 0-VI szkół podstawowych oraz I - III szkół gimnazjalnych, raz w roku szkolnym, w każdej klasie,
2) udział w imprezach ekologicznych, organizowanych przez placówki oświatowe z okazji wydarzeń o zasięgu krajowym, typu: dzień ziemi, sprzątanie świata,
3) udział w imprezach, festynach organizowanych przez Gminę Wielka Nieszawka,
4) prelekcje i prezentacje na temat gospodarki odpadami podczas zebrań wiejskich
lub innych spotkań z mieszkańcami.
2.28      Wykonawca w terminie do dnia 01.07.2013 r. zobowiązany będzie do przeszkolenia
pracowników PSZOK obsługi administracyjnej i zasad współpracy  z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK.
2.29.     Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych. Harmonogram wywozu w odniesieniu do odpadów zmieszanych powinien określać dzień tygodnia, w którym będzie realizowany wywóz, natomiast w odniesieniu do odpadów segregowanych konkretne soboty miesiąca. Odstępstwa od tej zasady możliwe są jedynie w okresach świątecznych.
                        Wykonawca opracuje harmonogram wywozu odrębnie na każdy rok kalendarzowy.
                        Harmonogram wywozu wykonawca dostarczy mieszkańcom w terminach do:
                        1) 01 lipca 2013 r., na 2013 r.
                        2) 30 grudnia 2013 r., na 2014 r.
                        3) 30 grudnia 2014 r. na 2015 r.
IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług- 01 lipiec 2013
2. Termin zakończenia świadczenia usługi- 31 grudzień 2015r.
VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.


1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1)     posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) 3 usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom,  stanowiącym przedmiot zamówienia, świadczonym dla nie mniej niż 4000 osób, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł/rok  za jedną usługę.  W wykazie tym należy podać zakres świadczonej usługi, wartość oraz zlecającego usługę. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że realizowane usługi zostały/są wykonane należycie (listy referencyjne)

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymaganą wiedzę oraz doświadczenie. Do prawidłowej obsługi gminy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający określił jednorazową minimalną ilość pracowników jaką musi dysponować Wykonawca w liczbie co najmniej 5 pracowników (kierowców i ładowaczy).
            Wykazu osób, które będą realizowały obowiązek Wykonawcy w zakresie określonym
w pkt 2.26 SIWZ, tj. działania edukacyjne. Do wykazu osób należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłową realizację projektów, o których mowa w pkt.2.27 SIWZ.
            Wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość – 1 osoba.
 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
a)      Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość środków finansowych, bądź zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 zł., na okres jednego roku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu określonego do składania ofert.
b)      Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
c)      Suma ubezpieczenia  nie powinna  być niższa niż 700.000 zł. na wszystkie zdarzenia.
 
       4) potencjału technicznego
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:
4.1 wykaz sprzętu do realizacji zamówienia dla potrzeb prawidłowej realizacji usług na terenie gminy  w ilościach, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik do oferty w ilościach nie mniejszych, niż:
a.       Samochody bezpylne do wywozu zmieszanych odpadów nie starsze niż 10 lat
o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) z dwiema osiami
pędnymi – w ilości min. 1 szt.
b.       Samochody bezpylne do wywozu segregowanych odpadów nie starsze niż 10 lat o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) – w ilości min. 2 szt.
c.       Samochody bezpylne do wywozu segregowanych odpadów o ładowności powyżej 5 Mg (pojemność min. 15 m3) – w ilości min. 1 szt.
d.       Samochody do wywozu odpadów ulegających biodegradacji (mokrych)
z wanną odciekową, o ładowności powyżej 9 Mg (pojemność min. 20 m3) – w ilości min. 1szt. 
e.       Samochody hakowe o dopuszczalnej ładowności min. 12 Mg przystosowane do odbioru odpadów budowlanych w kontenerach o pojemności 9,5 m3 i większych – w ilości min. 1 szt.
f.        Samochody hakowe o dopuszczalnej ładowności min. 5 Mg przystosowane do odbioru odpadów zebranych w kontenerach o pojemności 5,0 m3
i większych – w ilości min. 1 szt.
g.       Samochody ciężarowe z windą o udźwigu 1 Mg, o  ładowności min. 5,5 Mg przystosowane do wstawiania pojemników – w ilości min. 1 szt.
h.       Myjka do pojemników o zamkniętym obiegu wody, przystosowana do mycia
i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów– w ilości min. 1 szt.
i.         Samochód dostawczy o ładowności ca 1 Mg z systemem załadunku pojemników od 60 l do 240 l.
 
Wykaz pojazdów wymaganych przez Zamawiającego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowi załącznik do oferty.
 
oświadczenie na temat posiadania niezbędnej ilości pojemników oraz worków,  które wykonawca będzie w stanie udostępnić mieszkańcom celem umożliwienia gromadzenia w nich odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia podstawowego oraz w ramach usług dodatkowych

IX. Informacja na temat wadium.

1.      Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości   19000,00 PLN.
2.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku  formach:
-         pieniądzu
-         poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
-         gwarancjach bankowych
-         gwarancjach ubezpieczeniowych
-         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
3.      Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego
68 1160 2202 0000 0000 6090 3261. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
4.      Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego należy w oryginale dołączyć do oferty.
5.      Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7.      Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 U Pzp.
8.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-         odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
-         nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
-         zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.
Ocena ofert odbędzie się wg wzoru
 
                               najniższa cena brutto
ilość punktów za cenę = ------------------------------ x 100
                                     cena brutto oferty badanej
 
 
2.      Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.


XI. Miejsce i termin składania ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie  lub opakowaniu.
2.  Koperta ( opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.
3.  Na kopercie ( opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4.  Kopertę ( opakowanie) należy oznakować następująco:
 
OFERTA PRZETARGOWA
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wielka Nieszawka”
  UWAGA: Nie otwierać przed dniem otwarcia 26 marca 2013 godz. 10:15”.

Oferty należy składać do dnia 26 marca 2013 do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 2 – sekretariat.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26 marca 2013 o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12. 87-165 Cierpice, sala konferencyjna.


XII. Termin związania ofertą.

1.      Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez  okres 60 dni.
2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.      Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemy zakupów.

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w SIWZ.

XVI. Publikacja ogłoszenia.
Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń.
Ogłoszenie zostało wysłane do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2013-022360.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (303kB) word
Projekt umowy (145kB) word
pytania i odpowiedzi do SIWZ (97kB) plik
pytania i odpow do SIWZ 2 (64kB) plik
pytanie i odpowiedź do SIWZ 3 (35kB) plik
zmiana SIWZ (61kB) plik
zmiana ogłoszenia (59kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Urbaczewski (13 lutego 2013, 14:31:19)

Ostatnia zmiana: Waldemar Urbaczewski (6 maja 2013, 14:09:31)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9618