Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.18
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 lutego 2018  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, dz. nr 389/20 w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 58.671,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ II: Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 207.495,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ III: Przebudowa ul. Dybowskiej w Cierpicach Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 107.502,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwa i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ IV: Przebudowa ul. Majowej, Makowej, Zielnej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: UBiB TORBRUK Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń cena brutto 555.667,88 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem i 88/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ V: Przebudowa ul. Sarniej w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 255.348,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ VI: Przebudowa drogi, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 147.169,50 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 50/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 CZĘŚĆ VII: Przebudowa ul. Poziomkowej w Małej Nieszawce Wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto 139.687,20 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 20/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %.  Ogłoszenie nr 508001-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.

Gmina Wielka Nieszawka: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielka Nieszawka, krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. Toruńska  12 , 87-165   Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6781212, 6781093, e-mail sekretariat@wielkanieszawka.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.wielkanieszawka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wielkanieszawka.lo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA
Numer referencyjny: RPI.271.2.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, dz. nr 389/20 w Małej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części I obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 3) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 4) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 5) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 6) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 7) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 8) Wykonanie umocnionych poboczy, 9) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 10) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 11) Obsługa geodezyjna. 2. CZĘŚĆ II: Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części II obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Konserwacja istniejących przepustów: wymiana istniejących rur na rury PEHD oraz założenie ścianek czołowych, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. 3. CZĘŚĆ III: Przebudowa ul. Dybowskiej w Cierpicach Przedmiot zamówienia dla Części III obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. 4. CZĘŚĆ IV: Przebudowa ul. Majowej, Makowej, Zielnej w Małej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części IV obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Ścięcie drzew, karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej – wg oddzielnego opracowania, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Oczyszczenie i malowanie barier na obiekcie mostowym. 13) Obsługa geodezyjna. 5. CZĘŚĆ V: Przebudowa ul. Sarniej w Wielkiej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części V obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Przestawienie latarni poza obręb robót budowlanych, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. 6. CZĘŚĆ VI: Przebudowa drogi, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części VI obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 2) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 3) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 4) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 5) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 6) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów wraz z przebudową przepompowni, 7) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 8) Humusowanie z obsiewem terenów zielonych, 9) Obsługa geodezyjna. 7. CZĘŚĆ VII: Przebudowa ul. Poziomkowej w Małej Nieszawce Przedmiot zamówienia dla Części VII obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Ścięcie zarośli, 2) Koszenie trawy, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Rozebranie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, 5) Wykonanie przepustów z rur PEHD ∅400 i długości 6,0m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi 6) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 7) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 8) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 9) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 10) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów wraz z przebudową przepompowni, 11) Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu i osadu, 12) Wykonanie umocnionych poboczy, 13) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 14) Obsługa geodezyjna. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 9. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 10. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 11. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie z założeniami i celem projektu. 12. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można za wiedzą zamawiającego stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z układaniem kostki betonowej, robotami ziemnymi, obsługą maszyn. 15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 16. W przypadku istniejących nawierzchni dróg
gruntowych utwardzonych gruzem lub innymi materiałami wtórnymi, urobek z korytowania
wierzchniej warstwy należy przetransportować i złożyć w miejscu składowania przy Urzędzie
Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, na koszt Wykonawcy. 17. Zakres robót
drogowych wskazany w ust. 2 CZĘŚĆ II: Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej
Nieszawce ogranicza się do km 0+165 wraz z wymianą przepustu. W wycenie nie należy
ujmować zakresu od km 0+165 do km 0+275.
18. Zakres robót drogowych wskazany w ust. 6 CZĘŚĆ VI: Przebudowa drogi, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce ulega następującej zmianie: 1) Konstrukcja jezdni i zjazdów w km 0+000 – 0+107: a. drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa typu 2T – 8 cm, b. podsypka cementowo – piaskowa – 3-5 cm, c. Górna warstwa podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego 0/31,5 – 15 cm, d. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego 0/31,5 20 cm, e. Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, f. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe 2) Konstrukcja jezdni i zjazdów w km 0+107 - 213: a. drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa typu 2T – 8 cm, b. podsypka cementowo – piaskowa – 3-5 cm, c. Górna warstwa podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego 0/31,5 – 10 cm, d. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego 0/31,5 – 15 cm, e. Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, f. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-06-302018-06-302018-06-302018-07-312018-06-302018-06-302018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 1) dla części I do kwoty co najmniej 100.000,00 zł brutto, 2) dla części II do kwoty co najmniej 300.000,00 zł brutto, 3) dla części II do kwoty co najmniej 200.000,00 zł brutto, 4) dla części II do kwoty co najmniej 700.000,00 zł brutto, 5) dla części II do kwoty co najmniej 300.000,00 zł brutto, 6) dla części II do kwoty co najmniej 200.000,00 zł brutto, 7) dla części II do kwoty co najmniej 200.000,00 zł brutto, *wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część muszą spełniać powyższe warunki łącznie, tj. posiadać ubezpieczenie do kwoty co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia: a) dla części I co najmniej dwa zadania o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każde, b) dla części II co najmniej dwa zadania o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde, c) dla części III co najmniej dwa zadania o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każde, d) dla części IV co najmniej dwa zadania o wartości minimum 700.000,00 zł brutto każde, e) dla części V co najmniej dwa zadania o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde, f) dla części VI co najmniej dwa zadania o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każde, g) dla części VII co najmniej dwa zadania o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każde, *w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykonawca może posłużyć się, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu co do każdej części, tym samym wykazem zrealizowanych robót budowlanych; 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; *uprawnienia muszą być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 5. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część I: 1.000,00 zł 2) Część II: 3.000,00 zł 3) Część III: 2.000,00 zł 4) Część IV: 7.000,00 zł 5) Część V: 3.000,00 zł 6) Część VI: 2.000,00 zł 7) Część VII: 2.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-08, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, dz. nr 389/20 w Małej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części I obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 3) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 4) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 5) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 6) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 7) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 8) Wykonanie umocnionych poboczy, 9) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 10) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 11) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ II: Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części II obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Konserwacja istniejących przepustów: wymiana istniejących rur na rury PEHD oraz założenie ścianek czołowych, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ III: Przebudowa ul. Dybowskiej w Cierpicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części III obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: CZĘŚĆ IV: Przebudowa ul. Majowej, Makowej, Zielnej w Małej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części IV obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Ścięcie drzew, karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej – wg oddzielnego opracowania, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Oczyszczenie i malowanie barier na obiekcie mostowym. 13) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: CZĘŚĆ V: Przebudowa ul. Sarniej w Wielkiej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części V obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Karczowanie krzaków i zarośli w obrębie inwestycji wraz z usunięciem korzeni, 2) Przestawienie latarni poza obręb robót budowlanych, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 5) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 6) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 7) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 8) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów, 9) Wykonanie umocnionych poboczy, 10) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 11) Humusowanie terenów zielonych z obsiewem mieszanką traw, 12) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: CZĘŚĆ VI: Przebudowa drogi, dz. nr 69 w Wielkiej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części VI obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 2) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 3) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 4) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 5) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 6) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów wraz z przebudową przepompowni, 7) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 8) Humusowanie z obsiewem terenów zielonych, 9) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: CZĘŚĆ VII: Przebudowa ul. Poziomkowej w Małej Nieszawce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla Części VII obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Ścięcie zarośli, 2) Koszenie trawy, 3) Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 4) Rozebranie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, 5) Wykonanie przepustów z rur PEHD ∅400 i długości 6,0m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi 6) Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej, 7) Wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, 8) Wbudowanie podbudowy zasadniczej z destruktu budowlanego, 9) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 10) Regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zaworów wraz z przebudową przepompowni, 11) Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu i osadu, 12) Wykonanie umocnionych poboczy, 13) Ustawienie znaków drogowych – wg oddzielnego opracowania, 14) Obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I-VII określają: 1) projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: „Usługi Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek”, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ (432kB) word
Zmiana_ogłoszenia_BZP_23_01_2018 (92kB) pdf
SIWZ_zmiana_23_01_2018 (432kB) word
Zmiana_ogłoszenia_BZP_02_02_2018 (108kB) pdf
SIWZ_zmiana_02_02_2018 (437kB) word

Część_I_dz_389_20 (6586kB) rar

Część_II_Bukowa_Czeremchowa (9448kB) rar

Część_III_Dybowska (6415kB) rar

*należy pobrać wszystkie części i następnie wypakować
Część_IV_Majowa_Makowa_Zielna_part1 (10240kB) rar
Część_IV_Majowa_Makowa_Zielna_part2 (10240kB) rar
Część_IV_Majowa_Makowa_Zielna_part3 (4119kB) rar

*należy pobrać wszystkie części i następnie wypakować
Część_V_Sarnia_part1 (10240kB) rar
Część_V_Sarnia_part2 (2596kB) rar

Część_VI_dz_69 (4925kB) rar

Część_VII_Poziomkowa (6794kB) rar

Szczegółowe_specyfikacje_techniczne (1562kB) pdf

Wyjaśnienia_do_SIWZ_01_02_2018 (545kB) pdf

Zestawienie_ofert (1108kB) pdf


Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (581kB) pdf

Odpowiada za treść: Sławomir Błach
Opublikował: Sławomir Błach (19 stycznia 2018, 20:19:50)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (26 lutego 2018, 14:40:13)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 643

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij