zamówienie na:

Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.20.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 września 2019  12:15
przyczyna unieważnienia: Część I: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej Na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że postępowanie unieważnia. UZASADNIENIE Przyczyną unieważnienia postępowania jest to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do zaproponowanej ceny. Część II: Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) postępowanie unieważnia się. UZASADNIENIE Na przedmiotową część w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.