Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021r.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.28.2019
wartość: powyżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Cena brutto: 2 286 269,61 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 61/100), Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, Emisja spalin: 36,92, razem: 96,92 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, Emisja spalin – 36,92 %.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.29.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:30
wynik postępowania: Część I: Wyposażenie kuchni: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: J&T Top Gastro S.C. , ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi Cena brutto: 9774,14 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 14/100), gwarancja 48 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II: Sprzęt komputerowy: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń Cena brutto: 17 658,99 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 99/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SZCZĘŚLIWEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.25.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 października 2019  12:00
wynik postępowania: „BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SZCZĘŚLIWEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy COI Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń Cena brutto: 208 977,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów: 1 Firma Wielobranżowa Gracja Bejger Elżbieta ul. Parkowa 4 87-163 Lubicz Górny Cena: 52,82 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 92,82 2 COI Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń Cena: 60,00 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 100,00  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.26.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 października 2019  12:00
wynik postępowania: „Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce” Część I: Wyposażenia Sali widowiskowej: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz Cena brutto: 60 989, 55 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 55/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II: Dostawa i montaż mebli: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena brutto: 24 351,54 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 54/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów: 1 Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa Cena: 25,24 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 65,24 2 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź Cena: 60,00 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 100,00 3 PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz Cena: 53,88 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 93,88 4 VICTOR Paweł Dulny ul. Wybickiego 10e/6 87-100 Toruń Cena: 53,46 Gwarancja: 25,33 Łącznie: 78,79 Część_III_: Wyposażenie kuchni: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 i 3, art.89 ust.1 pkt. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: J&T Top Gastro S.C. , ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi Cena brutto: 28 906,18 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych dziewięćset sześć złotych 18/100), gwarancja 48 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów: 1 J&T Top Gastro S.C. ul. Kościelna 87 26-800 Białobrzegi Cena: 60,00 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 100,00 2 P.H.U. Gastrocold Piotr Niewiadomski ul. Świerkowa 2 82-300 Elbląg Oferta odrzucona UZASADNIENIE: Na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2, art.92 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. – zwana dalej „ustawą” lub „Pzp”) Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę P.H.U. Gastrocold, Piotr Niewiadomski, ul. Świerkowa 2, 82-300 Elbląg dla części: Część III: Wyposażenie kuchni. Zgodnie z Rozdziałem XI. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , Zamawiający wymagał złożenia oferty w następujący sposób: 1. Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice. Oferta w wyznaczonym terminie została złożona na adres mailowy: zam.publiczne@wielkanieszawka.pl. Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część IV: Wyposażenie stanowiska gospodarczego: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz Cena brutto: 2 166,03 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 03/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 56,95, gwarancja: 40,00, razem: 96,95 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów: 1 PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz Cena: 56,95 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 96,92 2 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów Cena: 38,79 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 78,79 3 VICTOR Paweł Dulny ul. Wybickiego 10e/6 87-100 Toruń Cena: 60,00 Gwarancja: 25,33 Łącznie: 85,33  

zamówienie na:

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.24.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 października 2019  12:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz Cena brutto: 1 149 000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.19.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 września 2019  12:15
wynik postępowania: Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzoza Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monter Jerzy Lisiecki, Lęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki Cena brutto: 63 037,50 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści siedem złotych 50/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mała Nieszawka Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski Cena brutto: 78 659,11 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 11/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część III - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielka Nieszawka Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monter Jerzy Lisiecki, Lęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki Cena brutto: 55 977,30 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 30/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.21.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 września 2019  12:00
wynik postępowania: Część I - Przebudowa drogi gminnej ul. Zakole w Cierpicach Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: OLIMP Sp. z o.o., Ul. Wojewódzka 3a, Pigża, 87-152 Łubianka Cena brutto: 381 318,77 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych 77/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mała Nieszawka, dz. 357/2 wraz z budową oświetlenia ulicznego Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń Cena brutto: 211 900,59 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 59/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.18.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 września 2019  12:00
wynik postępowania: Część I Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 46 740,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 22 140,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część III Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Firma Wielobranżowa GRACJA Elżbieta Bejger, ul. Parkowa 4, 87-162 Lubicz Górny Cena brutto: 73 800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.15.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2019  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Część I Wybrano ofertę firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena brutto: 65 426,49 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 49/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Wybrano ofertę firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena brutto: 32 201,40 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden złotych 40/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

Remont urządzeń budowlanych polegający na wymianie kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 64

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.12.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  12:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: PROMAR Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz Cena brutto: 214 020,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.9.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: P.H.U. „METERING” ANNA MODER, ul. Parkowa 1 , 98-133 Buczek Cena brutto: 450 szt. x 319,80 zł/szt. = 143 910,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WIELKA NIESZAWKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.8.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  12:15
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”. Część I postępowania „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”: 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Ul. Raabego 13, 02-795 Warszawa reprezentowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 86,60 punktów spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych. Część II postępowania „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wielka Nieszawka”: 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 97,00 punktów spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ (dz.235/4) W MAŁEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.4.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 marca 2019  13:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: HOUSE MAJSTER KAMIL BOLEWSKI, Wrocki 409/1, 87-400 Golub - Dobrzyń Cena brutto: 54 082,85 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote 85/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Piaskowej, dz. nr 277 w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.3.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 marca 2019  13:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski Cena brutto: 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem bocznym kanalizacji sanitarnej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/9, 381/5, 240) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.2.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 marca 2019  12:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę firmy: Rollstick-Toruń Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Cena brutto: 98 642,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 47/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)