Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogi ul. Bydgoskiej, dz. nr 505/3, 513/2 w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.18.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto, termin wykonania,gwarancja 1. „ATMA” Halina Radzimirska 87-700 Aleksandrów Kujawski Ul. Tuwima 7 cena: 72.619,20 zł termin wykonania: do 15.12.2017 r. gwarancja: 60 miesięcy 2.PPUH ELTOM Piotr Osowski 87-100 Toruń, ul.Zakątek 35 cena: 83.640,00 zł termin wykonania: do 15.12.2017 r.gwarancja: 60 miesięcy 3. INOHURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 88-100 Inowrocław, ul. Wspólna 32 cena: 67.650,00 zł termin wykonania: do 15.12.2017 r. gwarancja: 60 miesięcy wybrano ofertę nr 3 firmy: INOHURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 88-100 Inowrocław, ul. Wspólna 32 Cena: 67.650,00 zł brutto słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ termin wykonania/gwarancja1. „ATMA” Halina Radzimirska 87-700 Aleksandrów Kujawski Ul. Tuwima 7 cena: 55,9 gwarancja: 40 Razem: 95,9 2. PPUH ELTOM Piotr Osowski 87-100 Toruń, ul.Zakątek 35 cena: 48,5 gwarancja: 40 Razem: 88,5 3.INOHURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 88-100 Inowrocław, ul. Wspólna 32 cena: 60,0 gwarancja: 40 Razem: 100,0 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 28.11.2017 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.17.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 października 2017  12:00
wynik postępowania: Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 128.000,00 zł brutto Najniższa cena ofertowa wynosi 550.000,00 zł brutto Powyższa cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) postępowanie unieważnia się. Część II: Mała Nieszawka ul. Leśna Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Odwodnienia Marek Szczygieł, Arkadiusz Walkiewicz Spółka jawna ul. Szubińska 101J, 86-005 Białe Błota cena brutto 122.809,35 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące i 35/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część III: Wielka Nieszawka ul. Jastrzębia W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) postępowanie unieważnia się. Część IV: Wielka Nieszawka ul. Zielona – Biała W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) postępowanie unieważnia się. Część V: Wielka Nieszawka ul. Wierzbowa Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Odwodnienia Marek Szczygieł, Arkadiusz Walkiewicz Spółka jawna ul. Szubińska 101J, 86-005 Białe Błota cena brutto 215.120,85 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sto dwadzieścia i 85/100), gwarancja 60 miesięcy; Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Część VI: Wielka Nieszawka dz. nr 208 W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.14.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty: Część I: pomoce dydaktyczne: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź cena brutto: 144.691,56 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 56/100); gwarancja: 36 miesięcy Część II: wyposażenie kuchni: „FORGASTRO” Mariusz Walczak, ul. Janosika 58, 92-014 Łódź cena brutto: 40.806,12 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset sześć i 12/100); gwarancja: 60 miesięcy Część III: sprzęt komputerowy: ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock cena brutto: 26.399,49 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 49/100); gwarancja: 60 miesięcy Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” Sp. j. Z Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn Część I: cena: 54,26 / gwarancja: 26,67; Razem: 80,93 Część II: cena: 53,23 / gwarancja: 40,00; Razem: 93,23 Część III: cena: 45,49 / gwarancja: 40,00; Razem: 85,49 2 ALLTECH Sp. J. ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock Część I: nie dotyczy Część II: nie dotyczy Część III: cena: 60,00 / gwarancja: 40,00; Razem: 100,00 3 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Część I: cena: 60,00 / gwarancja: 40,00; Razem: 100,00 Część II: nie dotyczy Część III: nie dotyczy 4 „FORGASTRO” Mariusz Walczak ul. Janosika 58, 92-014 Łódź Część I: nie dotyczy Część II: cena: 60,00 / gwarancja: 40,00; Razem: 100,00 Część III: nie dotyczy  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty: Część I: wyposażenie meblowe: Lucjan Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski cena brutto 173.701,83 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden i 83/100), gwarancja 60 miesięcy; Część II: tablice interaktywne - 6 kpl.: COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń cena brutto 59.984,64 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery i 64/100), gwarancja 60 miesięcy; Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Część III: komputery przenośne - 6 kpl.: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp postępowanie unieważnia się. Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1. TRONUS POLSKA ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa Część I: cena: 36,19 / gwarancja: 40,00; Razem: 76,19 Część II: nie dotyczy Część III: nie dotyczy 2 Lucjan Sp. z o.o. ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski Część I: cena: 60,00 / gwarancja: 40,00; Razem: 100,00 Część II: nie dotyczy Część III: nie dotyczy 3 COPYBOX Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń Część I: nie dotyczy Część II: cena: 60,00 / gwarancja: 40,00; Razem: 100,00 Część III: nie dotyczy  

zamówienie na:

Modernizacja placów zabaw w gminie Wielka Nieszawka: Część I: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Cierpicach przy ul. Szkolnej na części dz. ew. 371/16; Część II: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Wielkiej Nieszawie przy ul. Zielonej na części dz. ew. 218/29 i 218/35

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.8.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Firmy Fenster Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz; Część I: cena brutto 258 300,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Część II: cena brutto 269 247,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 00/100), gwarancja 60 miesięcy; Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Poniżej przedstawiamy punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: L.P. Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów (obie części) 1. Firma FENSTER Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz cena: 60,00 / gwarancja: 33,33 razem: 93,33  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WIELKA NIESZAWKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.3.2017
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  12:15
wynik postępowania: Dla części I - za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Dla części II - za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , Oddział Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; Część III została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z węzłem żywieniowym w Małej Nieszawce działka nr 160/1

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 marca 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto, termin wykonania, gwarancja 1. HOSTAGROUP Sp. z o.o., Sp. K. ul. Kowalewska 20 87-122 Grębocin cena: 5 267 967,32 zł termin wykonania: do 14.08.2017 r. gwarancja: 84 miesięcy 2. PKOB WEGNER Sp. z o.o., Sp. K. Rudki 10 62-240 Trzemeszno cena: 3 952 000,00 zł termin wykonania: do 14.08.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy wybrano ofertę nr 2 firmy: PKOB WEGNER Sp. z o.o., Sp. K. Rudki 10 62-240 Trzemeszno Cena: 3 952 000,00 zł brutto słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ gwarancja 1. HOSTAGROUP Sp. z o.o., Sp. K. ul. Kowalewska 20 87-122 Grębocin cena: 45 gwarancja: 40 Razem: 85 2. PKOB WEGNER Sp. z o.o., Sp. K. Rudki 10 62-240 Trzemeszno cena: 60 gwarancja: 34 Razem: 94 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 23.03.2017 r. 

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka (dz. nr 371/17, 135/5 i 140/7)”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.1.17
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 9 marca 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto, termin wykonania, gwarancja 1. KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. ul. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz cena: 448 950,00 zł termin wykonania: do 28.07.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DRAINPOL” Sp. z o.o. Sławsk Wielki 88 88-150 Kruszwica cena: 245 460,00 zł termin wykonania: do 28.07.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy 3. Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 19 87-100 Toruń cena: 361 583,33 zł termin wykonania: do 28.07.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy 4. KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek cena: 302 100,61 zł termin wykonania: do 28.07.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy 5. „HYDRAFBUD” Sp. z o.o. Ul. Kapuściska 7/22 85-807 Bydgoszcz cena: 295 815,00 zł termin wykonania: do 28.07.2017 r. gwarancja: 72 miesięcy wybrano ofertę nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DRAINPOL” Sp. z o.o. Sławsk Wielki 88 88-150 Kruszwica Cena: 245 460,00 zł brutto słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin wykonania – 15 %, gwarancja – 25 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ termin wykonania/gwarancja 1. KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. ul. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz cena: 32,8 termin wykonania:15 gwarancja: 25 Razem: 72,8 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DRAINPOL” Sp. z o.o. Sławsk Wielki 88 88-150 Kruszwica cena: 60 termin wykonania:15 gwarancja: 25 Razem: 100 3. Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 19 87-100 Toruń cena: 40,7 termin wykonania:15 gwarancja: 25 Razem: 80,7 4. KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek cena: 45 termin wykonania:15 gwarancja: 25 Razem: 88,8 5. „HYDRAFBUD” Sp. z o.o. Ul. Kapuściska 7/22 85-807 Bydgoszcz cena: 45 termin wykonania:15 gwarancja: 25 Razem: 89,8 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 27.03.2017 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij