Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2015

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.24.2014
wartość: mniejsza od kwot z art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2015" Na podstawie art. 92 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 984, ze zm.). Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: oferta nr 1 firmy: Dulcet sp.j., ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Cena oferty – cena benzyny Pb95 -4,37 zł/1 litr, olej napędowy ON -4,54 zł/1 litr. Oferta nr 2: Olkop Hurtownia Paliw i Nawozów sp. z o.o., ul. Lipnowska 21b, 87-500 Rypin. Cena oferty – cena benzyny Pb95 -4,06 zł/1 litr, olej napędowy ON -4,22 zł/1 litr. Obie oferty spełnia wymogi SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 Olkop Hurtownia Paliw i Nawozów sp. z o.o., ul. Lipnowska 21b, 87-500 Rypin. Cena oferty – cena benzyny Pb95 -4,06 zł/1 litr, olej napędowy ON -4,22 zł/1 litr w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i punktację : Nr oferty 1: 92,93 punktów Nr oferty 2: 100 punktów. Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 6.01.2015r.  

zamówienie na:

"DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, W MAŁEJ NIESZAWCE I CIERPICACH, W GMINIE WIELKA NIESZAWKA"

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.23.2014
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp.
termin składania ofert: 20 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, W MAŁEJ NIESZAWCE I CIERPICACH, W GMINIE WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. ”HERKULES” RYSZARD SYSKA ul. Śląska 41S, 32-500 Chrzanów 117.588,00 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA Zagórski Maciej ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 74.046,00 Wybrano ofertę nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA Zagórski Maciej, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń - cena 74.046,00 zł. Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 1. Cena ryczałtowa brutto - 80 % wartości punktowej (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium wynosi 80 pkt). 2. Gwarancja - 20 % wartości punktowej (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium wynosi 20 pkt). Punktacja przyznana wykonawcom w kryterium oceny ofert: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. ”HERKULES” RYSZARD SYSKA ul. Śląska 41S, 32-500 Chrzanów cena: 50,38 gwarancja: 13,33 Razem: 63,71 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA Zagórski Maciej ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń cena: 80 gwarancja: 20 Razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 1.12.2014 r.  

zamówienie na:

„ DOSTAWA I MONTAŻ 248 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.21.2014
wartość: Powyżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp.
termin składania ofert: 29 października 2014  10:00
wynik postępowania: Nr sprawy: RPI.271.21.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania przetargowego pn: „ DOSTAWA I MONTAŻ 248 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice 1.760.800,00 2. A&M HOME CREDIT ANDRZEJ OCHMAN ul. Moniuszki 45A, 47-450 Krzyżanowice 1.526.688,00 3. FIRMA JABŁOŃSKI ul. Polna 59, 87-100 Toruń 1.699.000,00 Wybrano ofertę nr 2, firmy A&M HOME CREDIT ANDRZEJ OCHMAN, ul. Moniuszki 45A, 47-450 Krzyżanowice. Cena oferty uznanej za najkorzystniejszą – 1.526.688,00 zł Słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 100 %. Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert, tj. cena 100%: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice 87 2. A&M HOME CREDIT ANDRZEJ OCHMAN ul. Moniuszki 45A, 47-450 Krzyżanowice 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 22.12.2014 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 29.10.2014r. do godz. 1000 zostały złożone trzy oferty. Ponieważ oferty w różnym stopniu, zawierały braki, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „Pzp”, wezwał wszystkich Wykonawców do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień. Po uzupełnieniu dokumentów i złożeniu wyjaśnień Zamawiający dokonał oceny ofert. W wyniku tej oceny Zamawiający uznał, że oferty nr 1 i nr 2 spełniają wymogi SIWZ. Natomiast oferta nr 3 nie spełnia wymagań SIWZ wskazanych w rozdziale III, tabela „Wymagane parametry urządzenia, Lp. 15”, w którym zamawiający wymagał, aby urządzenie posiadało "Skraplacz umieszczony w bezpieczny sposób – bez bezpośredniego kontaktu z podgrzewaną wodą – owinięty wokół zasobnika wody". W ofercie nr 3 zaproponowano rozwiązanie: „U nas skraplacz jest w postaci wymiennika płytowego. Wymiennik ciepła ma podwójne ścianki, żeby zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z wodą”. Urządzenie zaproponowane w ofercie nr 3 jest niezgodne z postanowieniami SIWZ. Nadmienić należy, iż wykonawca ten nie kwestionował zapisów SIWZ w terminie przewidzianym w Pzp, a na rynku istnieje szeroka gama pomp ciepła wyposażonych w skraplacze z rozwiązaniem żądanym przez Zamawiającego. Ponadto, oferta nr 3 jest niezgodna z postanowieniami SIWZ Rozdział III. Tabela Wymagane parametry urządzenia Lp. 4. oraz rozdział X, pkt 11, w których zamawiający wymagał, aby Wykonawcy przedłożyli certyfikat lub wyciąg z certyfikatu wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający spełnienie minimalnego wymogu COP wg normy PN-EN 16147 w zakresie min 2,6. (SIWZ Rozdz. III. Tab. Lp.4). Ponadto, Zamawiający wymagał, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski (SIWZ Rozdz. X pkt. 11). Tymczasem oferta nr 3 zawiera złożony na wezwanie Zamawiającego o uzupełnienie oferty o certyfikat wymagany SIWZ, dokument w języku obcym nie przetłumaczony na język polski. Zważywszy na opisane wyżej ustalenia, Zamawiający uznał, że oferta nr 3 nie spełnia warunków określonych w: rozdziale III tabela: „Wymagane parametry urządzenia” Lp. 15”, rozdziale III tabela: „Wymagane parametry urządzenia” Lp. 4 oraz rozdziale X pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego ofertę nr 3 należało odrzucić.  

zamówienie na:

„Budowa drogi gminnej nr 100996C ul. Pogodnej w Wielkiej Nieszawce„

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.22.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 października 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej nr 100996C ul. Pogodnej w Wielkiej Nieszawce„ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta firmy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Cena wybranej oferty – 396.306,00 zł. Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć złotych 00/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą- 396.306,00 100 100 Umowa z wybranym wykonawcą może być podpisana w dn. 20.10.2014r. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) , sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) ul. Żwirowa oraz przyłącza wodociągowego (odcinek W1-W3 Hp) przy ul. Wodociągowej (dz. nr 294, 311/4) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 22.08.2014 r. RPI.271.20.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) , sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) ul. Żwirowa oraz przyłącza wodociągowego (odcinek W1-W3 Hp) przy ul. Wodociągowej (dz. nr 294, 311/4) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. FIRMA WIELOBRANŻOWA Karbowski Marcin ul. Strumykowa 35, 89-010 Koronowo 134.625,73 2. BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń 99.500,00 Wybrano ofertę nr 2 firmy BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 99.500,00zł Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 % Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. FIRMA WIELOBRANŻOWA Karbowski Marcin ul. Strumykowa 35, 89-010 Koronowo 74 2. BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 26.08.2014r.  

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.19.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162 „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 87-140 Chełmża, ul. Gen. Sikorskiego 27 488.900,00 3. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 572.000,00 Wybrano ofertę nr 1firmy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 87-140 Chełmża, ul. Gen. Sikorskiego 27 - Cena 488.900,00zł Słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 87-140 Chełmża, ul. Gen. Sikorskiego 27 100 2. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 85 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 03.09.2014r.  

zamówienie na:

WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNA, ZIELONA W M. WIELKA NIESZAWKA I UL. SOSNOWA II ETAP W M. CIERPICE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.18.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNA, ZIELONA W M. WIELKA NIESZAWKA I UL. SOSNOWA II ETAP W M. CIERPICE „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. OPTARGET Sp. z o.o., ul. Piwna 3A, 65-315 Zielona Góra 291.416,10 2. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 175.029,00 3. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 188.190,00 4. ELTOP Sp.j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń 203.934,00 Wybrano ofertę firmy ELTOM Piotr Osowski, ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń Cena 175.029,00zł Słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. OPTARGET Sp. z o.o., ul. Piwna 3A, 65-315 Zielona Góra 60 2. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 100 3. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 93 4. ELTOP Sp.j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń 86 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 25.08.2014r.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych: ul. Spokojna ; ul. Środkowa; Ogrodowa; Kłosowa; Żwirowa w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.13.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa dróg gminnych: ul. Spokojna ; ul. Środkowa; Ogrodowa; Kłosowa; Żwirowa w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto Liczba punktów 1. Zakład Robót Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 652.281,30 90 2. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ITC” Angelika Jabłońska 87-821 Boruchowo, Boruchowo 8A 699.120,29 84 3. USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE TORBRUK Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń 586.095,92 100 Wybrano ofertę firmy: USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE „TORBRUK” Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń - Cena wybranej oferty – 586.095,92zł Słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 92/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Umowa z Wykonawcą mogą być podpisana w dn. 2.07.2014r.  

zamówienie na:

WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.8.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 22.05.2014 r. RPI.271.8.2014 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto Część I Część II Część III Część IV 1. ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda ul. Zielona 7, 84-242 Luzino 116.604,00 145.800,00 313.650,00 346.800,00 2. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda ul. Jesionowa 29, 86-050 Solec Kujawski 72.000,00 - - - 3. ELTOP Sp.j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń F.H.U. „Rabud” Rafał Działdowski ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń 63.960,00 87.084,00 163.221,00 206.886,00 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń 59.533,77 81.329,87 166.997,17 158.929,29 5. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 84.225,00 108.240,00 223.860,00 258.300,00 6. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 60.024,00 75.000,00 174.000,00 195.000,00 7. ELKARD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 56.875,20 69.212,10 169.904,82 186.570,09 8. AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 49, 87-100 Toruń 68.265,00 85.485,00 - - Wybrano oferty: 1. dla części I nr 7 firmy ELKARD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty – 56.875,20zł Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 20/100 2. dla części II nr 7 firmy ELKARD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. Cena 69.212,10zł Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 10/100 3. dla części III nr 3 firmy ELTOP Sp.j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń; F.H.U. „Rabud” Rafał Działdowski ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń. Cena 163.221,00zł Słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100 4. dla części IV nr 4 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń. Cena 158.929,29zł Słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 29/100. Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów Część I Część II Część III Część IV 1. ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda ul. Zielona 7, 84-242 Luzino 49 47 52 46 2. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda ul. Jesionowa 29, 86-050 Solec Kujawski 79 - - - 3. ELTOP Sp.j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń F.H.U. „Rabud” Rafał Działdowski ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń 89 79 100 77 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń 96 85 98 100 5. INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław 68 64 73 62 6. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 95 92 94 82 7. ELKARD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 100 100 96 85 8. AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 49, 87-100 Toruń 83 81 - - Umowy z Wykonawcami mogą być podpisane w dn. 26.05.2014r.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.7.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 maja 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto Część I Część II Część III Część IV 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 798 007,37 725 474,25 916 922,21 316 620,94 2. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ Ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń - 498 000,00 802 000,00 324 000,00 3. Skanska S.A.,ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 697 138,42 - - - 4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-KOLEJOWYCH „DROKOL” ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń - - - 246 000,00 Wybrano oferty: 1. dla części I nr 3 firmy Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Cena wybranej oferty – 697 138,42zł Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 42/100 2. dla części II nr 2 firmy EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń. Cena 498 000,00zł Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 3. dla części III nr 2 firmy EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń. Cena 802 000,00 Słownie: osiemset dwa tysiące 00/100 4. dla części IV nr 4 firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO KOLEJOWYCH „DROKOL” ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń. Cena 246 000,00zł Słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy 00/100. Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów Część I Część II Część III Część IV 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń 87 69 87 78 2. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ Ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń - 100 100 76 3. Skanska S.A.,ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 100 - - - 4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-KOLEJOWYCH „DROKOL” ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń - - - 100 Umowy z Wykonawcami mogą być podpisane w dn. 12.05.2014r.  

zamówienie na:

Przebudowa wiaduktu nad dwutorową linią kolejową nr 018 relacji Kutno - Piła w ciągu drogi gminnej nr 100911 C Dybowo - Jarki km 1 + 200 w m. Cierpice

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 7.04.2014 r. RPI.271.2.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa wiaduktu nad dwutorową linią kolejową nr 018 relacji Kutno - Piła w ciągu drogi gminnej nr 100911 C Dybowo – Jarki km 1 + 200 w m. Cierpice” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 1 a lok.114 3.321.000,00 2. Skanska S.A.,ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 3.404.332,62 3. Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz 3.416.807,36 4. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański , Mostki1B, 87-815 Smólnik 2.587.614,92 5. MOST Spółka z o.o., 81-862 Sopot, ul. Kujawska 51 A 2.830.000,00 Wybrano ofertę nr 4 firmy : MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański , Mostki1B, 87-815 Smólnik Cena wybranej oferty – 2.587.614,92 Słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 92/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. Przedsiębiorstw Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 1 a lok.114 78 2. Skanska S.A.,ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 76 3. Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz 76 4. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański , Mostki1B, 87-815 Smólnik 100 5. MOST Spółka z o.o., 81-862 Sopot, ul. Kujawska 51 A 91 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 8.04.2014r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wod-kan w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 106/9, 106/8, 105/1) oraz sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P234 przy ul. Majowej, Makowej i Zielnej (dz. nr 596, 595, 593, 148, 156/2, 137/1) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.4.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 17.03.2014 r. RPI.271.4.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wod-kan w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 106/9, 106/8, 105/1) oraz sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P234 przy ul. Majowej, Makowej i Zielnej (dz. nr 596, 595, 593, 148, 156/2, 137/1) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 664.200,00 2. Rollstick – Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34 430.000,00 3. BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń 378.900,00 Wybrano ofertę nr 3 firmy , BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 378.900,00 zł Słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2. ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami). Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 57 2. Rollstick – Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34 88 3. BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 24.03.2014r.  

zamówienie na:

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.3.2014
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 4.03.2014 r. RPI.271.3.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 907 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto 1. Z.I.P.H. „WAMONT” WALDEMAR LUTOMSKI 86-050 Solec Kujawski, ul. Średnia 29 162.462,90 2. MONTOPLAST Firma Budowlano-Instalacyjna 60-693 Poznań, ul. H.Szafran 3 249.974,67 3. ETHERM Sp. z o.o. Firma Budowlano-Instalacyjna 85-310 Bydgoszcz, ul. Żwirki i Wigury 35a 179.324,00 4. GRUPA FIRM INSTALACYJNYCH SP.Z O.O. ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz 178.350,00 5. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MACIEJ KASPERKIEWICZ 87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 2 148.000,00 6. FHU RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 87-100 Toruń 125.000,00 7. CALESCO S.A. ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin 234.930,00 Wybrano ofertę nr 6 firmy FHU RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 125.000,00 zł Słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 % Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert tj. cena 100% Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. Z.I.P.H. „WAMONT” WALDEMAR LUTOMSKI 86-050 Solec Kujawski, ul. Średnia 29 77 2. MONTOPLAST Firma Budowlano-Instalacyjna 60-693 Poznań, ul. H.Szafran 3 50 3. ETHERM Sp. z o.o. Firma Budowlano-Instalacyjna 85-310 Bydgoszcz, ul. Żwirki i Wigury 35a 70 4. GRUPA FIRM INSTALACYJNYCH SP.Z O.O. ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz 70 5. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MACIEJ KASPERKIEWICZ 87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 2 84 6. FHU RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 87-100 Toruń 100 7. CALESCO S.A. ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin 53 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 11.03.2014r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)